ચૂંટણી 2022

બહુમતી:92

0/182


 • પાર્ટી

 • આગળ

 • જીત્યા

 • કુલ

 • ભાજપ

 • 0

 • 0

 • 0

 • કોંગ્રેસ

 • 0

 • 0

 • 0

 • આપ

 • 0

 • 0

 • 0

 • એનસીપી

 • 0

 • 0

 • 0

 • અન્ય

 • 0

 • 0

 • 0