ચૂંટણીની તારીખો

 • હરિયાણા
 • મતદાન: 21 ઓક્ટોબર
 • સીટો: 90
 • મહારાષ્ટ્ર
 • મતદાન: 21 ઓક્ટોબર
 • સીટો: 288
પરિણામ

હરિયાણા-મહારાષ્ટ્ર: 24 ઓક્ટોબર

નામાંકન પ્રક્રિયા

 • મતદાનની તારીખ
 • 21 ઓક્ટોબર
 • કુલ સીટો
 • 90
 • નોટિફિકેશન
 • 27 સપ્ટેમ્બર
 • નામાંકનની છેલ્લી તારીખ
 • 04 ઓક્ટોબર
 • સ્ક્રુટની
 • 05 ઓક્ટોબર
 • નામાંકન પરતની છેલ્લી તારીખ
 • 07 ઓક્ટોબર

નામાંકન પ્રક્રિયા

 • મતદાનની તારીખ
 • 21 ઓક્ટોબર
 • કુલ સીટો
 • 288
 • નોટિફિકેશન
 • 27 સપ્ટેમ્બર
 • નામાંકનની છેલ્લી તારીખ
 • 04 ઓક્ટોબર
 • સ્ક્રુટની
 • 05 ઓક્ટોબર
 • નામાંકન પરતની છેલ્લી તારીખ
 • 07 ઓક્ટોબર

નામાંકન પ્રક્રિયા

મતદારો

ન્યૂઝ

  ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી