દિલ્હી : પરિણામો 2015
  • કુલ સીટો: 70
  • बहुमत: 36
પાર્ટી સીટો વોટ %
ભાજપ
47
33%
કોંગ્રેસ
15
21%
19
24%
%
અન્ય
9
22%
એસસી, એસટી, મુસ્લિમ બહુમતિવાળી સીટો
પાર્ટી એસસી એસટી મુસ્લિમ
ભાજપ901
કોંગ્રેસ400
303
અન્ય101
કુલ સીટો 17 0 5
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી