પોઈન્ટ્સ ટેબલ

 • કૉપી લિંક
 • Teams
 • M
 • W
 • L
 • T
 • NR
 • PTS
 • NRR
 • ગુજરાતગુજરાત
 • 14
 • 10
 • 4
 • 0
 • 0
 • 20
 • +0.316
 • રાજસ્થાનરાજસ્થાન
 • 14
 • 9
 • 5
 • 0
 • 0
 • 18
 • +0.298
 • લખનૌલખનૌ
 • 14
 • 9
 • 5
 • 0
 • 0
 • 18
 • +0.251
 • બેંગલુરુબેંગલુરુ
 • 14
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 16
 • -0.253
 • દિલ્હીદિલ્હી
 • 14
 • 7
 • 7
 • 0
 • 0
 • 14
 • +0.204
 • પંજાબપંજાબ
 • 14
 • 7
 • 7
 • 0
 • 0
 • 14
 • +0.126
 • કોલકાતાકોલકાતા
 • 14
 • 6
 • 8
 • 0
 • 0
 • 12
 • +0.146
 • હૈદરાબાદહૈદરાબાદ
 • 14
 • 6
 • 8
 • 0
 • 0
 • 12
 • -0.379
 • ચેન્નાઈચેન્નાઈ
 • 14
 • 4
 • 10
 • 0
 • 0
 • 8
 • -0.203
 • મુંબઈમુંબઈ
 • 14
 • 4
 • 10
 • 0
 • 0
 • 8
 • -0.506