સલિલ દલાલ

સલિલ દલાલ

ફિલમની ચિલમ (લેખોની સંખ્યા - 39)
દાયકાઓથી ‘ફિલમની ચિલમ’ થકી સલિલ દલાલે વાચકોની એક આખી પેઢીને એમના વાંચનની બંધાણી બનાવી છે.

કલમ