જયેશ અધ્યારુ

જયેશ અધ્યારુ

મૂડ ઈન્ડિગો (લેખોની સંખ્યા - 6)
‘સિનેફાઈલ’ જયેશ અધ્યારુ ન્યુ ઍજ મનોરંજનના રસિયા છે. ફિલ્મો, હાસ્ય, પોપ કલ્ચર પર એમની કલમ દોડતી રહે છે.
  •  
તમામ લેખો
સૉર્ટ કરો

કલમ