વીનેશ અંતાણી

વીનેશ અંતાણી

જીવન, ચિંતન (લેખોની સંખ્યા - 26)
લેખ, વાર્તા અને નવલકથા પર કલમ ચલાવનારા વીનેશ અંતાણીએ દેશી-વિદેશી કૃતિઓના રસાળ અનુવાદો પણ આપ્યા છે.

કલમ