વર્ષા પાઠક

વર્ષા પાઠક

સમાજ (લેખોની સંખ્યા - 29)
સમાજમાં બનતી ઘટનાઓ પર આગવી દૃષ્ટિથી જોતાં અને કડક મિજાજે લખતાં વર્ષા પાઠક નીવડેલાં નવલકથાકાર પણ છે.

કલમ