પ્રકાશ બિયાણી

પ્રકાશ બિયાણી

બિઝનેસ (લેખોની સંખ્યા - 32)
‘દિવ્ય ભાસ્કર’ના કોલમિસ્ટ એવા પ્રકાશ બિયાણી ભારતના આંત્રપ્રેનર્સ પર સતત અભ્યાસપૂર્ણ લેખો લખે છે.

કલમ