ડૉ. શરદ ઠાકર

ડૉ. શરદ ઠાકર

વાર્તા (લેખોની સંખ્યા - 32)
‘ડૉક્ટરની ડાયરી’ અને ‘રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ’થી જાણીતા ડૉ. શરદ ઠાકરે સબળ વાર્તાઓ થકી આગવો વાચકવર્ગ ઊભો કર્યો છે.

કલમ