અશોક દવે

અશોક દવે

એન્કાઉન્ટર (લેખોની સંખ્યા - 59)
‘બુધવારની બપોરે’ અને ‘એન્કાઉન્ટર’ જેવી કોલમોથી જાણીતા હાસ્યકાર અશોક દવે વરિષ્ઠ હાસ્યકારોમાં સમાવિષ્ટ છે.

કલમ