જગદીશ ઠાકોરની મિલકતો દસ વર્ષમાં રૂ.1.96 કરોડનો વધારો

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
જગદીશ ઠાકોરની મિલકતો દસ વર્ષમાં રૂ.1.96 કરોડનો વધારો
2019, જગદીશ ઠાકોર પત્ની -શારદાબેન

વાર્ષિક આવક 762984 250258

હાથ રોકડ 55000 47720

બેંક થાપણ 1447436 48044

મચ્યુલ ફન્ડ 56250 325068

ઝવેરાત- 22 તોલા(660000) 15 તોલા(450000)

કુલ જંગમ મિલ્કત - 1,05,51,691 1926273

કુલ સ્થાવર મિલ્કત 96,58,654 -----

કુલ 2,21,36,618

............

2009 , જગદીશ ઠાકોર , પત્ની શારદાબેન

વાર્ષિક આવક 20690 -----

હાથ પર રોકડ 18570 5000

બેંક થાપણ 15502 1500

ઝવેરાત 80000 98000

કુલ જંગમમિલકત 315726 -----

કુલ સ્થાવર મિલકત 2025000 -----

કુલ 2445226