ઉ.ગુ.માં મુખ્ય પાકોની વાવણી (હેક્ટરમાં)

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ઉ.ગુ.માં મુખ્ય પાકોની વાવણી (હેક્ટરમાં)

પાક મહેસાણા બ.કા પાટણ સા.કાં. અરવલ્લી

ઘઉં50649 49127 29842 41581 36585

ચણા 594 168 22440 1099 2865

રાઇ 18504 155052 30637 362 1277

તમાકુ 10488 8113 1455 2169 815

જીરૂ 2135 63808 51211 57 30

વરીયાળી 5873 8590 1923 1389 2515

બટાટા 5544 67845 650 4723 14055

શાકભાજી 7469 12309 6469 2828 928

ઘાસચારો 33175 69732 21973 6496 3360

અન્ય સમાચારો પણ છે...