ઉત્તર ગુજરાત ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

માણસા

એરંડા 650-763

તલ 1600-1600

કપાસ 750-1095

ઘઉં 418-476

ગવાર 610-723

જુવાર 610-736

શણ 990-990

કલોલ

ઘઉં 432 – 495

એરંડા 760 - 764

ગવાર 711 - 743

રાયડો 651-651

ડાંગર 310- 395

દહેગામ

બાજરી 415 – 442

ઘઉં 424 – 431

ડાંગર 314 – 336

ગવાર 670 – 728

એરંડા 740 - 754

મહેસાણા

ઘઉં413-484

બાજરી330-401

એરંડા725-760

રાયડો725-769

તલ1550-1695

ગવાર709-720

આંબલિયાસણ

ઘઉં400-490

બાજરી300-390

એરંડા745-752

ગવાર700-730

કપાસ 751-980

વિજાપુર

એરંડા747-772

મગફળી971-1014

કપાસ850-1065

બાજરી313-400

ઘઉં388-469

જુવાર 652

ગવાર 708-725

કુકરવાડા

રાયડો665

એરંડા752-764

કપાસ850-1065

બાજરી370-451

ઘઉં410-475

જુવાર640-735

ગવાર711-730

ગોઝારીયા

એરંડા750-753

કપાસ800-1042

બાજરી330-451

ઘઉં410-457

જુવાર805

ગવાર690-744

વિજાપુર શાક માર્કેટ

બટાટા135-170

ફુલાવર20-80

કોબીજ20-50

રીંગણ30-60

રવૈયા160-250

મરચાં450

પાકાંટામેટાં130-160

દૂધી251

મ.વાલોળ150-220

વાલોળ100-180

ભટ્ટા50-150

ગાજર100-240

મેથી60-101

લીલાધાણા80-160

લીલીડુંગળી225-301

બોર200

વિસનગર

વરીયાળી800-1722

ઘઉં415-490

જુવાર1000-1160

બાજરી311-488

મગ1055

અડદ900-1125

ગવાર550-725

તલ1500-1625

રાયડો660-771

એરંડા680-779

કપાસ800-1083

અજમો1100

ઉનાવા

કપાસ776-1044

એરંડા740-752

ઊંઝા

જીરૂ2175-3270

વરીયાળી915-3085

ઇ.ગુલ1790-2112

રાયડો672-730

તલ1700-2280

ધાણા1111

સવા738-834

અજમો1300-3050

બહુચરાજી

ઘઉં390-426

એરંડા755-762

રાયડો665-719

ગવાર695-715

અડદ1000

તુવર928-962

બીટીકપાસ850-970

સતલાસણા

ઘઉં410-431

બાજરી 416-456

એરંડા740-750

વરીયાળી1150-1885

મકાઇ420-422

કપાસ880-1014

કડી

ઘઉં390-461

બાજરી350-415

ડાંગર360-399

મગ1275-1360

મઠ951-1289

ગવાર718

બંટી502

એરંડા760-769

કપાસ800-1079

હિંમતનગર

મગફળી950-1101

ઘઉં415-484

કપાસ881-1100

અડદ700-1150

અેરંડા700-765

મકાઇ380-430

ઇડર

મગફળી24-925-958

મગફળી20-910-973

ઘઉં428-486

મકાઇ381-434

અેરંડા742-756

અડદ989-1177

તુવેર925-1057

ગવાર698-716

લાલતુવેર801-892

સોયાબીન758-780

ભિલોડા

ઘઉં420-462

મકાઇ360-390

કપાસ920-993

અડદ900-1080

અેરંડા700-725

મગફળી800-884

ગવાર700-710

તુવેર1000-1018

ચણા700-800

બાજરી310-355

પ્રાંતિજ

ઘઉં401-455

બાજરી375-475

અેરંડા725-851

ડાંગરગુજરી290-356

મોડાસા

ઝીણીમગફળી

850-1008

જાડીમગફળી

850-927

એરંડા750-751

તુવર900-996

કપાસ900-980

સોયાબીન700-755

ઘઉં400-475

અડદ600-950

ગવાર690-727

ટીંટોઇ

મગફળી650-870

ઘઉં370-440

મકાઇ300-450

કપાસ750-965

ગવાર700-716

ધનસુરા

એરંડા740-753

બાજરી400-440

મકાઇ400-442

ઘઉં390-450
અન્ય સમાચારો પણ છે...