ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 334-334

મઠ 805-846

અડદ 781-904

વરીયાળી 1000-1000

એરંડા 879-885

રાયડો 672-698

તલ 1600-1751

ગવાર 699-731

મેથી 560-584

સવા 1025-1071

અજમો 300-1375

ઊંઝા

જીરૂ3250-4200

વરીયાળી

911-1535

ઈસબગુલ 1825-2181

રાયડો 684-740

તલ 1441-1780

સવા 771-1071

અજમો 700-1570

વિસનગર

વરીયાળી950-1466

ઘઉં 317-347

બાજરી 181-292

મગ 745-810

ચોળા 541-1065

અડદ 650-880

ગવાર 636-746

તલ 1370-1890

રાયડો 687-715

એરંડા 855-885

મેથી 500-560

કપાસ 880-971

રજકો બી 1350-1825

ઉનાવા

કપાસ921-960

વિજાપુર

એરંડા872-880

કપાસ 870-960

બાજરી 240-260

ઘઉં 320-356

જુવાર 450

અડદ 750-841

ગવાર 720-730

ચોળા 980

શણ 837

રજકા બાજરી 300-345

કુકરવાડા

તલ1651-1880

રાયડો 676

એરંડા 775-884

કપાસ 880-963

બાજરી 221-259

ઘઉં 315-335

જુવાર 590

અડદ 800-831

ગવાર 690-739

મેથી 540

રજકા બાજરી 349-375

ગોજારીયા

એરંડા876

કપાસ 940-960

બાજરી 180-225

ઘઉં 310-335

અડદ 730

ગવાર 680-730

વિજાપુરશાકમાર્કેટ

ફુલાવર20-100

કોબીજ 200-330

રીગણ 20-50

રવૈયા 50-200

મરચાં 200-230

ટામેટાં પાકાં 100-450

ટામેટાં કાચાં 50

દુધી 50-200

ચોળી 300-400

વાલોર 200-260

તુવેર 600

ભટ્ટા 20-60

ભીંડા 430

મુળા 100

મેથી 50-150

ધાણા લીલા 360

ડુંગળી લીલી 300-310

સફેદ ભટ્ટા 50-200

મોડાસા

મગફળી680-811

એરંડા 850-880

કપાસ 900-930

સોયાબીન 525-591

બાજરી 200-235

ઘઉં 300-339

અડદ 700-801

ટીંટોઈ

મગફળી720-770

કપાસ 860-909

મકાઈ 260-270

ઘઉં 305-338

અડદ 700-797

મેઘરજ

ઘઉં310-320

મકાઈ 270-290

કપાસ 750-950

મગફળી

700-900

અડદ 700-1080

ડાંગર 990-270

ધનસુરા

એરંડા845-860

બાજરી 220-235

મકાઈ 250-275

ઘઉં 300-325

માલપુર

ઘઉં320-330

મકાઈ 250-280

ડાંગર 250-260

બાજરી 200-230

કપાસ 800-860

સોયાબીન 500-550

પાલનપુર

ઘઉં315-375

બાજરી 215-245

એરંડા 860-880

રાયડો 673-681

રાજગરો 760-828

મગફળી 691-871

જુવાર 550-648

અડદ 815-822

વડગામ

બાજરી231-241

ગવાર 720-725

મગફળી 791-814

ચોળી 611

થરાદ

રજકાબાજરી301-360

એરંડા 865-880

રાયડો 705-725

ગવાર 690-716

મેથી 551-801

તલ 1360-1470

મગફળી 700-780

ઇસબગુલ 1952-2011

ચીકુડી 880-980

મઠ 590-626

મગ 760-925

જીરૂ 3000-4051

રાહ

રાયડો685-700

રજકાબાજરી 350-370

ચીકુડી 900-955

ધાનેરા

ઘઉં298-330

બાજરી 241-291

એરંડા 831-877

રાયડો 650-700

ગવાર 691-716

જીરૂ 3793

ઇસબગુલ 1411-1751

અડદ 691

મગફળી 600-821

તલ 1280-1679

સુવા 987-1013

અજમો 1100

ચીકુડી 931-1000

ડીસા

ઘઉં349-363

બાજરી 240-293

એરંડા 870-875

રાયડો 681-690

ગવાર 720-721

રાજગરો 765-793

મગફળી 700-812

અડદ 717-860

કપાસ 905-912

પાટણ

જીરૂ3690-3690

વરીયારી 1000-1195

મેંથી 500-600

સુવા 850-1036

એંરડા 850-887

રાયડો 670-725

અડદ 850-887

તલ 1350-1700

મગફળી 725-730

અજમો 682-1125

બાજરી 230-282

બંટી 350-350

જવ 389-389

મગ 650-825

અડદ 790-935

ગવાર 900-971

કપાસ 930-971

સિદ્વપુર

રાયડો670-706

અેરંડા 810-882

મગ 625-625

અડદ 700-901

ગવાર 710-737

ચોળા 814-814

ધઉં 330-358

બાજરી 180-272

જવ 280-280

કપાસ 900-981

હારીજ

અેરંડા860-875

બાજરી 211-258

તલ 1550- 1835

ધઉ 305-340

મગ 700-1025

અડદ 850-960

ચણા 600-890

ગવાર 770-885

જીરૂ 3300-4000

મેંથી 470-570

કપાસ 901-953

રાધનપુર

ધઉ297-335

મગ 701-950

મઢ 565-617

ચોળા 825-856

તલ 1600-1940

જીરૂ 3010-4041

ઇસબગુલ 1730-1860

સુવા 690-830

સમી

એંરડા860-876

જીરૂ 3700-3940

સુવા 900-1035

અડદ 800-890

અજમો 800-950

ચણા 600-785

ગવાર 580-760

હિમતનગર

ઘઉં325-350

મગફળી 700-900

અડદ 700-811

કપાસ 911-959

સોયાબીન

500-585

એરંડા 850-875

મકાઇ 240-270

રાયડો 650-681

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)320-330

ઘઉં 330-340

મકાઇ 260-265

સોયાબીન 550-570

અડદ 750-1080

કપાસ 915-923
અન્ય સમાચારો પણ છે...