અવસાન નોંધ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સોલંકી : સ્વ. સોલંકી જ્યોસ્નાબેન ખેગારભાઈ (ઉ.વ.42) મુ.પાટણ તા.પાટણ

ઠાકોર : સ્વ. ઠાકોર લીલાજી અદાજી (ઉ.વ.50) મુ.વિસનગર તા.વિસનગર

સ્વ. ઠાકોર પ્રવિણજી પ્રતાપજી (ઉ.વ.35) મુ.વિસલવાસણ તા.પાટણ

સ્વ. ઠાકોર સમુબેન જહાજી (ઉ.વ.100) મુ.ધારપુરી તા.ચાણસ્મા

સ્વ. ઠાકોર મોઘાજી બિજોલજી (ઉ.વ.80) મુ.લણવા તા.ખેરાલું

સ્વ. ઠાકોર પથાંજી બધાજી (ઉ.વ.70) મુ.ડેર તા.પાટણ

સ્વ. ઠાકોર ગંભીરજી ભેમાજી (ઉ.વ.80) મુ.મલેકપૂર તા.ખેરાલું

નાયી : સ્વ. નાયી પુરીબેન અમરતભાઈ (ઉ.વ.62) મુ.વડગામ તા.વડગામ

પટેલ : સ્વ. પટેલ મહેન્દ્રકુમાર મફતલાલ (ઉ.વ.50) મુ.સોજીત્રા તા.ચાણસ્મા

સ્વ. પટેલ ડાહીબેન નરેશચન્દ્ર (ઉ.વ.70) મુ.કરશનપૂરા તા.વડનગર

સ્વ. પટેલ ગોમતીબેન પ્રહલાદભાઈ (ઉ.વ.66) મુ.નુગર તા.મહેસાણા

સ્વ. પટેલ કંકુબેન જેઠાભાઈ (ઉ.વ.95) મુ.કમલીવાડા તા.પાટણ

સ્વ. પટેલ કાશીબેન દેવચંદભાઈ (ઉ.વ.89) મુ.વાલમ તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ મુનાભાઈ (ઉ.વ.38) મુ.સરસ્વતી તા.સરસ્વતી

સ્વ. પટેલ જયોત્સ્નાબેન નટવરલાલ (ઉ.વ.61) મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

સ્વ. પટેલ નરોતમભાઈ બાજીદાસ (ઉ.વ.85) મુ.કાંસા તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ પુરીબેન મણીલાલ (ઉ.વ.75) મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

સોની : સ્વ. સોની હષદભાઈ રસીકલાલ (ઉ.વ.45) મુ.ઊંઝા તા.ઊંઝા

શ્રીમાળી : સ્વ. શ્રીમાળી અજયકુમાર દિનેશભાઈ (ઉ.વ.27) મુ.ઉનાવા તા.ઊંઝા

રાવલ : સ્વ. રાવલ ગોમતીબેન માણેકલાલ (ઉ.વ.85) મુ.ચાણસ્મા તા.ચાણસ્મા

પરમાર : સ્વ. પરમાર કનુભાઈ બુધાભાઈ (ઉ.વ.40) મુ.ઉદલપુર તા.વિસનગર

પ્રજાપતિ : સ્વ. પ્રજાપતિ અંબારામભાઈ જેઠાભાઈ (ઉ.વ.75) મુ.વડગામ તા.વડગામ

શાહ : સ્વ. શાહ મુકતાબેન વાડીલાલ (ઉ.વ.84) મુ.માણસા તા.માણસા

અન્ય સમાચારો પણ છે...