ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

એરંડા 800-817

ઘઉં 3100-377

બાજરી 240-258

મકાઇ 250-279

મગ 800-821

ગવાર 590-609

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)300-325

ઘઉં(496) 325-345

મકાઇ 270-275

ચણા 950-971

મગ 795-838

મગફળી 750-791

એરંડા 808-815

ઇડર

ઘઉં295-345

મકાઇ 270-282

બાજરી 201-248

એરંડા 800-810

મગ 830-919

મગફળી 850-923

અડદ 841-928

ગવાર 540-595

સોયાબીન 534-575

વડાલી

ઘઉં300-318

મગ 800-840

જુવાર 400-481

તુવર 600-654

ભિલોડા

ઘઉં300-351

મકાઇ 250-300

બાજરી 210-235

એરંડા 740-812

ગવાર 600-625

મગફળી 720-715

મગ 800-885

તુવર 650-679

પાલનપુર

ઘઉં290-333

બાજરી 221-260

એરંડા 820-830

જુવાર 470-475

રાજગરો 780-790

મગફળી 650-955

ઇકબાલગઢ

ઘઉં300-372

જુવાર 397

બાજરી 228-241

મગફળી 820-934

વરીયાળી 1000-1701

એરંડા 820

ગવાર 596-600

થરા

જીરૂ3000-3300

એરંડા 820-849

રાયડો 617-630

ગવાર 580-608

ઘઉં 292-320

બાજરી 238-252

જુવાર 425-480

બંટી 350-360

અડદ 850-860

થરાદ

બાજરી241-256

એરંડા 800-855

ગવાર 603-611

મેથી 421-550

વરીયાળી 611-800

અજમો 650-1350

રાયડો 625-658

જીરૂ 2700-3450

રજકો 2700-3126

રાહ

રાયડો625-635

એરંડા 825-830

બાજરી 230-250

ચીકુડી 640-680

ધાનેરા

ઘઉં270-275

બાજરી 238-270

એરંડા 800-831

રાયડો 600-632

ગવાર 551-611

મગ 771

મેથી 540

રજકો 2200-260

મગફળી 611-840

ઇસબગુલ 1800-2011

જીરૂ 2140

તલ 850-1000

સુવા 773-813

વરીયાળી 750-900

અજમો 551-1021

રાજગરો 732-742

ચીકુડી 584-684

ડીસા

ઘઉં280-348

એરંડા 820-828

રાયડો 605-617

બાજરી 240-266

મગફળી 721-886

વાવ

જીરૂ3011-3400

એરંડા 800-820

રાયડો 611-625

ગવાર 605-620

પાટણ

જીરૂ3300-3341

વરીયાળી 850-1111

મેથી 400-489

સવા 600-841

રાયડો 605-644

એરંડા 700-839

ઘઉં 270-325

ગવાર 595-627

સિદ્વપુર

વરીયાળી720-1000

રાયડો 596-641

એરંડા 780-844

મેથી 450-450

અડદ 900-1025

ગવાર 620-633

ઘઉં 311-352

બાજરી 227-262

જુગાર 385-487

સવા 775-775

મહેસાણા

ઘઉં240-334

જુવાર 421

બાજરી 225-280

વરીયાળી 901

એરંડા 811-830

રાયડો 600-625

ગવાર 590-605

મેથી 410

સવા 791-886

રજકો 1800-3115

અજમો 500-1100

આંબલિયાસણ

ઘઉં280-330

જુવાર 360-445

બાજરી 230-250

એરંડા 800-820

રાયડો 600-600

ગવાર 615-630

વિજાપુર

વરિયાળી900-1081

એરંડા 800-844

બાજરી 240-263

ઘઉં 300-363

જુવાર 430-486

ગવાર 615-625

શણ 890-901

કુકરવાડા

એરંડા832-841

બાજરી 205-268

ઘઉં 300-340

જુવાર 411-493

ગવાર 615-629

જવ 317

રજકા બાજરી 240

શણ 900-931

ઉનાવા

તમાકુ626-900

વિસનગર

વરીયાળી850-1250

સવા 751

ઘઉં 300-340

જુવાર 400-500

બાજરી 225-273

ચોળા 1000-1400

ગવાર 550-616

તલ 1050-1088

રાયડો 600-650

એરંડા 811-847

મેથી 421-500

રજકો બી 1400-2800

કડી

ઘઉં305-336

બાજરી 240-261

જુવાર 390-490

ડાંગર 270-320

તુવર 450-590

બંટી 346-350

એરંડા 820-842

જીરૂ 3210-3510

વરીયાળી 950-750

સવા 740-840

ઊંઝા

જીરૂ3140-3590

વરીયાળી 911-985

ઈસબગુલ 2045

તલ 1125-1250
અન્ય સમાચારો પણ છે...