તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 272-278

એરંડા 730-738

રાયડો 750-763

મગ 1021-1111

અડદ 1050-1051

ચોળા 800-860

મકાઇ 335-340

મગફળી 870-1001

રાજગરો 640-746

ઇકબાલગઢ

ઘઉં344

બાજરી 265-271

મગફળી 952-957

અડદ 1124-1232

મગ 920-991

વરીયાળી 1260

એરંડા 728-730

વડગામ

ઘઉં311-373

બાજરી 260

એરંડા 730-735

ગવાર 623-631

ચોળા 700-735

અડદ 1011

થરાદ

બાજરી260-280

એરંડા 715-727

રાયડો 770-809

ગવાર 640-655

જીરૂ 2500-3405

મગ 850-1142

રજકો 3850-4200

મેથી 680-740

રાહ

રાયડો750-760

એરંડા 700-710

બાજરી 260-285

ધાનેરા

ઘઉં350

બાજરી 271-308

એરંડા 705-772

જવ 392

રાયડો 712-772

મગ 876-1030

ચોળા 636-1341

ગવાર 600-660

તલ 1126-1415

વરીયાળી 1212

દિયોદર

બાજરી280-304

એરંડા 731-732

મગ 922-1052

થરા

ઘઉં328-375

બાજરી 270-300

એરંડા 724-740

રાયડો 755-790

ગવાર 650-670

મગ 1000-1120

અડદ 1050-1280

પાટણ

જીરૂ2500-2930

વરીયાળી 1160-1308

મેથી 611-680

સવા 1852-2010

રાયડો 740-792

એરંડા 680-739

ઘઉં 332-384

જુવાર 345-361

બાજરી 255-312

ગવાર 636-660

મગ 965-1186

ચોળા 1000-1280

સિધ્ધપુર

રાયડો743-776

એરંડા 715-739

મગ 800-1201

અડદ 911-1276

ગવાર 555--664

ચોળા 826-652

ઘઉં 335-400

બાજરી 218-307

હારીજ

એરંડા720-732

ઘઉં 320-374

ગવાર 640-665

મગ 980-1040

ચણા 1500-1651

સવા 1900-2100

જીરૂ 2560-3281

મેથી 610-645

રાધનપુર

એંરડા715-121

ઘઉં 324-373

બાજરી 300-317

ગવાર 590-654

જીરૂ 2800-3480

અડદ 800-1280

સમી

એરંડા720-735

જીરૂ 3000-3200

વિસનગર

વરીયાળી1100-1748

ઘઉં 328-388

જુવાર 303-400

બાજરી 235-301

મગ 700-1116

ચોળા 400-2001

અડદ 1000-1320

ગવાર 600-661

તલ 666

રાયડો 750-830

એરંડા 711-736

મેથી 600-700

કપાસ 900-1180

રજકો-બી

1100-4392

અજમો 1900

કડી

ઘઉં335-367

બાજરી 250-267

ડાંગર 285-320

ગવાર 655

એરંડા 720-736

રાયડો 807

જીરૂ 2700-3306

વરીયાળી 1154-1400

તલ 1231

મેથી 666-706

વિજાપુર

એરંડા715-735

કપાસ 800-1090

બાજરી 250-290

ઘઉં 325-390

જુવાર 360-378

મગ 600-902

અડદ 956

ગવાર 630-658

ચોળા 922

મેથી 638

કુકરવાડા

એરંડા725-734

બfજરી 249-332

ઘઉં 330-401

જુવાર 300-451

મગ 921

અડદ 1149

ગવાર 650-668

ચોળા 1400-1600

રજકો 3000-4201

ગોઝારીયા

એરંડા719-727

બાજરી 320-351

ઘઉં 346-363

જુવાર 344-355

ગવાર 630-662

રજકો 3775

ઊંઝા

જીરૂ3035-3611

વરીયાળી 890-2711

ઈસબગુલ 2111-2422

રાયડો 775-822

તલ 1321-1400

અજમો 3800

હિંમતનગર

એરંડા775-736

મગફળી 950-1126

ઘઉં 350-388

મકાઇ 330-350

રાયડો 700-750

બાજરી 270-291

જુવાર 400-450

ચણા 1500-1600

મગ 800-950

અડદ 1250-1300

ગવાર 650-660

ડાં.ગુ.17 320-335

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)353-375

ઘઉં(496) 370-390

મકાઇ 340-350

અડદ 1335-1345

મગ 900-931

સલાલ

ઘઉં335-380

બાજરી 270-295

ડાં.જયા 295-325

પ્રાંતિજ

એરંડા710-730

ઘઉં 300-360

બાજરી 270-280

ડાં.જયા 290-320

ભિલોડા

ઘઉં335-370

મકાઇ 310-340

અડદ 1150-1290

એરંડા 710-735

ગવાર 650-680

ઇડર

મગફળી750-888

ઘઉં 341-384

મકાઇ 355-392

અડદ 1127-1321

એરંડા 725-736

ગવાર 630-667

મોડાસા

એરંડા715-734

બાજરી 250-290

ઘઉં 345-385

ગવાર 600-660

મકાઇ 340-368

અળદ 1300-1370

મગ 800-894

રાયડો 750-785

સોયાબીન 500-555

ટીંટોઇ

એરંડા700-720

મકાઇ 300-345

અળદ 1201-1300

ધનસુરા

એરંડા725-735

બાજરી 290-300

ઘઉં 340-365

ગવાર 650-690

મકાઇ 345-355
અન્ય સમાચારો પણ છે...