તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 271-280

મગ 900-1051

અડદ 900-1250

ચોળા 551-846

એરંડા 732-745

રાયડો 755-772

મગફળી 975-986

રાજગરો 719-747

જવ 325-330

કુરી 440-450

ઇકબાલગઢ

ઘઉં332-348

બાજરી 267-270

અડદ 1150

મગ 650-996

એરંડા 745-747

થરાદ

જીરૂ2600-3370

એરંડા 720-732

બાજરી 250-273

ગવાર 640-660

મેથી 680-740

મગ 850-1165

રજકો 3800-4150

રાયડો 780-821

રાહ

એરંડા715-720

રજકા બાજરી 330-350

રાયડો 760-770

વડગામ

ઘઉં315-380

બાજરી 275-290

એરંડા 730-742

ગવાર 640-642

ચોળી 631

થરા

જીરૂ3100-3480

એરંડા 733-749

રાયડો 765-795

વરીયાળી 1281-1340

ગવાર 650-675

ઘઉં 335-405

બાજરી 280-310

મગ 950-1240

અડદ 1000-1245

ચોળા 850-1025

રજકો 3500-4350

ડીસા

એરંડા729-734

રાયડો 766-773

મગફળી 900-1071

ઘઉં 356-394

બાજરી 271-319

મગ 586-1050

ચોળા 611-805

અડદ 852-1273

ગવાર 664

રાજગરો 650-760

પાટણ

જીરૂ1874-2000

વરીયાળી 1050-1397

મેથી 640-681

સવા 1600-2101

રાયડો 740-795

એરંડા 715-739

ઘઉં 330-372

બાજરી 280-307

ગવાર 641-664

સિધ્ધપુર

રાયડો745-771

એરંડા 703-745

ગવાર 590-663

ઘઉં 337-364

બાજરી 212-315

જુવાર 325-325

જવ 288-288

મગ 695-1200

રાજગરો 698-735

હારીજ

એરંડા711-742

રાયડો 765-775

સાછટો 300-345

ઘઉં 320-360

બાજરી 245-281

જીરૂ 2900-3300

મેથી 601-655

ઇસબગુલ 1950-2052

રાધનપુર

એંરડા715-726

ઘઉં 332-378

બાજરી 300-309

ગવાર 630-670

જીરૂ 3000-3530

સમી

ચણા1000-1200

ગવાર 680-705

એરંડા 630-642

જીરૂ 3100-3250

સુવા 2000-2350

ઘઉં 300-330

વિસનગર

વરીયાળી1100-2200

ઘઉં 331-397

જુવાર 341-421

બાજરી 230-305

મગ 872-1141

ચોળા 400-2020

અડદ 1000-1401

ગવાર 600-661

રાયડો 750-835

અેરંડા 715-742

મેથી 625-704

રાજગરો 599

કપાસ 750-1170

રજકો-બી 1500-4376

સવા 2000-2100

અજમો 2801-2801

જવ 341-372

વિજાપુર

વરીયાળી1050-1245

એરંડા 720-741

કપાસ 870-1100

બાજરી 270- 294

ઘઉં 330-384

જુવાર 350-373

મગ 870-945

ગવાર 648-666

ચોળા 822

મેથી 622

કુકરવાડા

રાયડો750

એરંડા 725-737

બાજરી 265-325

ઘઉં 335-384

મગ 715-1051

ગવાર 650-676

રજકો 2525-3300

ર.બાજરી 380

ગોઝારીયા

રાયડો787-795

એરંડા 725-734

બાજરી 300-331

ઘઉં 340-360

જુવાર 340-360

ગવાર 645-667

કડી

ઘઉં335-384

ડાંગર 280-319

ગવાર 665-672

બંટી 332-380

એરંડા 730-741

રાયડો 711-815

જીરૂ 2726-3271

મેથી 672-691

મહેસાણા

ઘઉં331-380

બાજરી 246-315

વરીયાળી 1021-1210

એરંડા 700-740

રાયડો 725-781

ગવાર 651-675

મેથી 645-698

રજકો 3500-4319

બંટી 341

આંબલિયાસણ

ઘઉં280-370

બાજરી 283-300

એરંડા 727-733

રાયડો 768-773

ગવાર 652-663

જોટાણા

ઘઉં310-330

અેરંડા 725-734

ગવાર 660-669

ઊંઝા

જીરૂ2850-3632

વરીયાળી 1000-2550

ઈસબગુલ 2125-2421

સરસવ 774

રાયડો 735-875

તલ 1170-1871

મેથી 711

સવા 2205

હિંમતનગર

મગફળી800-990

એરંડા 735-747

ઘઉં 340-400

બાજરી 280-293

ચણા 1250-1500

મગ 800-1000

અડદ 1250-1375

ગવાર 660-672

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)348-370

ઘઉં(496) 370-390

મકાઇ 340-350

એરંડા 733-740

અડદ 1321-1347

સલાલ

ઘઉં330-370

બાજરી 270-300

ડાં.જયા 290-330

પ્રાંતિજ

એરંડા710-740

ઘઉં 300-365

બાજરી 270-310

ડાં.જયા 290-330

ભિલોડા

એરંડા720-745

ઘઉં 360-395

મકાઇ 300-360

ચણા 1200-1500

અડદ 1100-1400

ગવાર 640-660

ઇડર

મગફળી700-780

ઘઉં 341-380

મકાઇ 331-357

અડદ 1113-1366

એરંડા 730-745

બાજરી 289-320

મગ 809-901

ગવાર 670-685

મોડાસા

એરંડા770-743

બાજરી 250-280

ગવાર 600-666

ઘઉં 345-390

મકાઇ 340-395

મગ 700-851

અળદ 1300-1370

ટીંટોઇ

એરંડા720-735

ગવાર 650-670

ઘઉં 325-355

મકાઇ 310-345

મગ 800-850

અળદ 1300-1350

ધનસુરા

એરંડા730-750

બાજરી 293-301

ઘઉં 340-370

મકાઇ 340-355

મગ 700-831
અન્ય સમાચારો પણ છે...