અવસાન નોંધ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વાઘેલા :સ્વ. વાઘેલા અનિરૂધ્ધસિંહ સામંતસિંહ (ઉ.વ.36)મુ.કંબોઇ તા.ચાણસ્મા

દરજી:સ્વ. દરજી મંગુબેન ચીમનલાલ (ઉ.વ.85)મુ. ટુંડાવ તા. ઊંઝા

ઝાલા:સ્વ. ઝાલા પરબતસિંહ રંગીતસિંહ (ઉ.વ.81)મુ.રૂપપુરા તા.બેચરાજી

પટેલ:સ્વ. પટેલ મણીબેન અમૃતલાલ (ઉ.વ.70)મુ.બાકરપુર તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ લક્ષ્મીબેન અંબાલાલ (ઉ.વ.88)મુ.પાલડી તા.માણસા

સ્વ. પટેલ ભીખીબેન કાંતીભાઇ (ઉ.વ.68)મુ.વડુ તા.વિસનગર

સ્વ. પટેલ રેવાબેન અંબાલાલ (ઉ.વ.88)મુ.ઊંઝા તા.ઊંઝા

ઠાકોર:સ્વ. ઠાકોર રઇબેન માણકાજી (ઉ.વ.65)મુ.ડભોઇ તા.ખેરાલુ

સ્વ. ઠાકોર પાપાજી કાનાજી (ઉ.વ.55)મુ.ચાણસ્મા તા. ચાણસ્મા

સ્વ. ઠાકોર જવાનજી અમથાજી (ઉ.વ.70)મુ.ખાનપુર તા.પાટણ

સ્વ. ઠાકોર ઇશ્વરજી લક્ષ્મણજી (ઉ.વ.43)મુ.નાગવાસણ તા.સિદ્ધપુર

સ્વ. ઠાકોર સીતાબેન સ્વરૂપજી (ઉ.વ.70)મુ.પાલનપુર તા.પાલનપુર

સ્વ. ઠાકોર કેશાબેન બાદરજી (ઉ.વ.58)મુ.છાબલીયા તા.વડનગર

સ્વ. ઠાકોર દેવીબેન બચુભાઇ (ઉ.વ.62)મુ.અમદાવાદ તા.અમદાવાદ

સ્વ. ઠાકોર હિરાબેન ઉદાજી (ઉ.વ.53)મુ.સિદ્ધપુર તા.સિદ્ધપુર

સ્વ. ઠાકોર તળાજી રાધેજી (ઉ.વ.82)મુ.મોટપ તા.બેચરાજી

સ્વ. ઠાકોર લક્ષ્મણજી રામસંગજી (ઉ.વ.80)મુ.કાંસા તા.વિસનગર

કંકોડીયા:સ્વ. કંકોડીયા હીરાબેન વિરચંદભાઇ (ઉ.વ.50)મુ.વેસા તા.વડગામ

ભુટકા:સ્વ. ભુટકા મગનભાઇ નાથાભાઇ (ઉ.વ.100)મુ.ગઢ તા.પાલનપુર

ઇલાસરીયા:સ્વ. ઇલાસરીયા રાઇબેન વિરાભાઇ (ઉ.વ.75)મુ.મેસર તા.સરસ્વતી

મકવાણા:સ્વ. મકવાણા ગજેન્દ્રકુમાર હિરાલાલ (ઉ.વ.51)મુ.કુણઘેર તા.પાટણ

પરમાર:સ્વ. પરમાર સુરેશભાઇ સદાભાઇ (ઉ.વ.57)મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

દવે:સ્વ. દવે સવીતાબેન બાબુલાલ (ઉ.વ.92)મુ.સિદ્ધપુર તા.સિદ્ધપુર

ભાવસાર:સ્વ. ભાવસાર જયાબેન મફતલાલ (ઉ.વ.81)મુ.અમદાવાદ તા.અમદાવાદ

જાદવ:સ્વ. જાદવ રામચંદજી ધુડાજી (ઉ.વ.80) તા.કાંકરેજ

વાઘરી:સ્વ. વાઘરી જસમાબેન દેવાભાઇ (ઉ.વ.65)મુ.સતલાસણા તા.સતલાસણા

અન્ય સમાચારો પણ છે...