તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગવાર 520-573

કપાસ 910-944

ઘઉં 300-3419

રાયડો 640-716

ચણા 850-892

વરીયાળી 1850-2250

મકાઇ 290-345

મગફળી 750-800

ટીંટોઇ

એરંડા560-580

ગવાર 550-570

ઘઉં 310-338

ચણા 700-790

ધનસુરા

એરંડા590-605

બાજરી 300-346

ગવાર 550-585

તુવેર 1350-1445

કપાસ 800-925

ઘઉં 300-350

રાયડો 600-700

વરીયાળી 1750-1900

મકાઇ 310-330

માલપુર

એરંડા540-570

બાજરી 240-270

ગવાર 540-600

તુવેર 1350-1400

કપાસ 800-900

ઘઉં 310-350

રાયડો 600-700

ચણા 790-850

મકાઇ 300-320

ડાંગર 250-270

મગફળી 700-800

સોયાબીન 700-705

ખેડબ્રહ્મા

ઘંઉ(લો) 320-330

ઘંઉ (496) 330-370

મકાઇ 320-345

એરંડા 575-895

અડદ 1700-1800

તુવર લાલ 1300-140

તુવર સફેદ 1422-1480

મગફળી 750-850

કપાસ 850-921

રાયડો 650-681

સલાલ

ઘંઉ270-320

બાજરી 250-270

ડાં.જયા 235-280

પ્રાંતિજ

એરંડા570-590

ઘંઉ 270-330

બાજરી 250-80

ડાં.જયાં 235-280

વડાલી

ઘંઉ300-366

એરંડા 575-606

રાયડો 650-681

કપાસ 880-970

ઇડર

ઘંઉ307-437

મકાઇ 298-324

એરંડા 554-583

બાજરી 283-332

રાયડો 620-651

તુવર 1200-1427

કપાસ 920-941

ગવાર 560-575

સોયાબીન 650-675

ભિલોડા

ઘંઉ320-355

મકાઇ 300-325

ચણા 750-800

તુવર 1440-1465

અડદ 1750-1800

એરંડા 560-590

રાયડો 670-700

ગવાર 540-555

કપાસ 920-950

તલોદ

એરંડા585-715

રાયડો 685-715

તુવર 900-1000

ઘંઉ 315-351

બાજરી 340-353

ગવાર 500-598

વરીયાળી 1822-2193

ડાં.જયાં 22-275

ઇકબાલગઢ

ઘઉં350-370

બાજરી 340-355

એરંડા 580-595

કપાસ 880-900

રાજગરો 717-730

રાયડો 665-720

ગવાર 565

વરીયાળી 1650-2720

વડગામ

ઘઉં380-389

બાજરી 350-352

એરંડા 595-602

રાયડો 650-717

ગવાર 550-560

થરાદ

જીરૂ2000-2681

રાયડો 690-740

ગવાર 560-575

બીજડાં 900-960

તલ 950-1080

એરંડા 590-600

રાહ

રાયડો700-725

એરંડા 590-596

બાજરી 325-360

ધાનેરા

ઘઉં340

બાજરી 330-365

ગવાર 525-574

રાયડો 660-739

એરંડા 580-600

તલ 980-1156

રાજગરો 625-728

થરા

રાયડો690-726

એરંડા 581-598

જીરૂ 2300-2590

ઘઉં 301-376

બાજરી 360-370

ગવાર 563-571

દિયોદર

એરંડા593-596

રાયડો 675-711

બાજરી 345-356

પાંથાવાડા

ઘઉં315-370

ગવાર 545-551

રાજગરો 595-744

સરસવ 755-930

વરીયાળી 1691-1901

જીરૂ 2700

રાયડો 600-731

એરંડા 592-596

ભાભર

એરંડા590-598

રાયડો 630-741

ગવાર 571-581

સમી

ચણા825-835

એરંડા 575-595

રાયડો 680-710

ગવાર 550-570

ધઉં 290-350

હારીજ

રાયડો685-709

એરંડા 570-609

ઘઉં 290-380

ગવાર 550-580

ચણા 805-813

જીરૂ 2100-2600

કલા કપાસ 556-605

કપાસ 900-961

સિધ્ધપુર

રાયડો578-757

એરંડા 570-603

ગવાર 511-575

ઘઉં 300-418

બાજરી 315-357

જુવાર 556-773

કપાસ 830-956

વિજાપુર

વરીયાળી1700-1980

તલ 1062

રાયડો 600-695

એરંડા 590-614

કપાસ 950-978

બાજરી 332

ઘઉં 300-422

ગવાર 318-432

કુકરવાડા

રાયડો650-740

એરંડા 584-595

કપાસ 880-968

બાજરી 280-320

ઘઉં 350-440

ગવાર 570-588

ગોઝારીયા

રાયડો642-700

એરંડા 590-594

બાજરી 339

ગવાર 570-580

રાજગરો 680

મહેસાણા

ઘઉં340-451

એરંડા 583-599

ગવાર 563-578

બંટી 360

આંબલીયાસણ

ઘઉં300-411

બાજરા 320

અરંડા 582-591

રાયડો 610-717

કોટન 850-900

ગવાર 565-574

જોટાણા

ઘઉં370-370

એરંડા 579-591

રાયડો 690-704

ગવાર 560-579
અન્ય સમાચારો પણ છે...