તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 223-238

મઠ 750-800

અડદ 750-884

એરંડા 859-870

રાયડો 690-698

તલ 1785-1900

ગવાર 698-724

મેથી 503-550

સવા 855-955

કપાસ 921-921

અજમો 600-1035

આંબલિયાસણ

ઘઉં300-331

બાજરી 200-234

મઠ 590-634

એરંડા 849-860

રાયડો 650-680

તલ 1632-1700

ગવાર 680-728

જવ 260-260

કપાસ 890-914

ઊંઝા

જીરૂ3210-4090

વરીયાળી 1015-2471

ઈસબગુલ 1801-2100

સરસવ 921-921

રાયડો 662-704

તલ 1505-2390

સવા 861-955

અજમો 525-1132

કડી

ઘઉં313-345

બાજરી 230-250

ડાંગર 290-341

મઠ 715-847

જવ 306-306

ગવાર 705-730

એરંડા 840-878

જીરૂ 3201-3300

તલ 1450-1875

કપાસ 916-961

અજમો 600-940

અડદ 700-795

મેથી 521-521

વિસનગર

જીરૂ1401-1401

વરીયાળી 900-1473

ઘઉં 316-361

બાજરી 200-271

મગ 656-1070

ચોળા 870-1240

અડદ 511-800

ગવાર 650-743

તલ 1500-2026

રાયડો 688-711

એરંડા 850-889

મેથી 461-526

રજકો-બી 900-2160

અજમો 500-737

વિજાપુર

તલ1300

રાયડો 650

એરંડા 854-942

કપાસ 887-942

બાજરી 240-267

ઘઉં 320-340

અડદ 680-730

ગવાર 700-722

કુકરવાડા

તલ1671-1932

એરંડા 868-875

કપાસ 900-942

બાજરી 240-258

ઘઉં 310-363

ગવાર 691-727

રજકો બાજરી 325

ગોજારીયા

તલ1835

રાયડો 694

એરંડા 840-870

કપાસ 920-935

બાજરી 220-241

ઘઉં 310-330

અડદ 725

ગવાર 690-720

વિજાપુરશાકમાર્કેટ

ફુલાવર30-145

કોબીજ 310-350

રીંગણ 20-120

રવૈયા 100-310

મરચાં 100-300

ટામેટાં પાકાં 100-521

ટામેટાં કાચાં 310

દુધી 20-180

કાકડી 290

ગવાર 420-501

ચોળી 550

તુવેર 600-700

ભટ્ટા 40-140

ભીંડા 100-480

મુળા 140

મેથી 110-440

ધાણા લીલા 540

ડુંગળી લીલી 50-330

લાંબડી રીંગણ 80-300

ભટ્ટા સફેદ 20

લીલું લસણ 500-511

મોડાસા

મગફળી690-850

કપાસ 890-905

સોયાબીન 500-562

બાજરી 200-240

ઘઉં 300-336

ડાંગર 220-325

અડદ 700-756

ટીંટોઈ

મગફળી720-800

કપાસ 860-890

સોયાબીન 480-535

મકાઈ 260-280

ઘઉં 305-339

અડદ 700-750

ધનસુરા

એરંડા845-855

બાજરી 220-240

મકાઈ 260-290

ઘઉં 300-335

સોયાબીન 500-535

મેઘરજ

ઘઉં310-320

મકાઈ 270-290

કપાસ 750-950

મગફળી 700-900

અડદ 700-1080

ડાંગર 190-270

હિમતનગર

એરંડા850-864

ઘઉં 325-370

મગફળી 771-900

કપાસ 885-900

સોયાબીન 440-508

અડદ 650-750

મકાઇ 240-260

ડાંગર 270-300

ઇડર

એરંડા840-848

ઘઉં 315-340

મગફળી 700-825

સોયાબીન 540-574

મકાઇ 225-328

કપાસ 895-925

અડદ 750-790

મેથી 700-725

મગ 750-856

ચણા 850-901

ગવાર 650-715

ભિલોડા

એરંડા800-830

ઘઉં 320-340

મગફળી 700-900

સોયાબીન 540-580

મકાઇ 230-280

કપાસ 905-920

અડદ 725-1080

ચણા 750-830

તુવેર 680-730

ડાંગર 220-275

વડાલી

ઘઉં310-333

મગફળી 720-900

કપાસ 895-935

અડદ 720-730

તુવેર 650-700

ઇકબાલગઢ

કપાસ920-931

મગફળી 715-743

બાજરી 246-260

ગવાર 690-698

અડદ 580-757

જવ 350

વરીયાળી 1315

ઘઉં 337

એરંડા 860

વડગામ

ઘઉં305

બાજરી 236-253

એરંડા 866-875

મગફળી 700-781

ગવાર 700-713

થરાદ

એરંડા865-875

રજકા બાજરી 351-411

ગવાર 705-734

મેથી 580-600

તલ 1531-1900

મગ 735-910

મઠ 565-602

ચીકુડી 841-881

રાયડો 695-721

મગફળી 650-799

ઇસબગુલ 1959-2111

જીરૂ 3000-3900

રાહ

એરંડા845-855

રાયડો 690-710

રજકાબાજરી 370-395

ચીકુડી 850-930

ધાનેરા

ઘઉં3 50-426

બાજરી 241-300

મગ 810-833

મઠ 670

અડદ 600

ચોળા 643-740

ગવાર 661-726

બીજડાં 980-1320

રજકો 1601

રાયડો 660-708

એરંડા 851-863

મગફળી 550-850

ઇસબગુલ 1801

જીરૂ 3719-3881

તલ 1300-1811

મેથી 480

સુવા 817-940

રાજગરો 650-786

તારામીરા 771

અસળીયો 900

ચીકુડી 851

થરા

જીરૂ3450-3791

એરંડા 861-871

રાયડો 675-695

વરીયાળી 950-1300

ગવાર 695-730

ઘઉં 315-348

બાજરી 220-268

અડદ 700-835

તલ 1200-1746

દિયોદર

એરંડા872-877

રાયડો 690-701

બાજરી 255-260

મગફળી 740-775

કપાસ 890-905

તલ 1730

ગવાર 695-742

ઘઉં 350

ડીસા

એરંડા855-865

રાયડો 680-696

મગફળી 700-851

ઘઉં 371

બાજરી 250-292

મગ 680-831

અડદ 650-798

તલ 1731-1841

ગવાર 675-715

રાજગરો 784-790

કપાસ 876-891

પાટણ

જીરૂ3000-3691

વરીયારી 950-1406

મેંથી 400-546

સુવા 850-941

રાયડો 660-712

અડદ 849-882

તલ 1400-1926

મગફળી 670-725

અજમો 511-816

બાજરી 225-280

બંટી 305-323

જવ 325-330

મગ 451-711

અડદ 711-884

ગવાર 650-730

કપાસ 900-940

હારીજ

અેરંડા830-865

બાજરી 217-265

ઘઉં 311-335

મગ 721-941

અડદ 525-875

ચણા 780-837

ગવાર 760-835

જીરૂ 3450-4000

ઇસબગુલ 1600-2000

મેંથી 450-525

રાધનપુર

ઘઉં295-338

મગ 550-900

એંરડા 823-853

મગ 700-950

મઢ 550-716

ચોળા 825-829

તલ 1050-1297

જીરૂ 3040-3906

ઇસબગુલ 1480-1725

સુવા 600-840

અજમો 600-1100

સમી

એંરડા810-850

જીરૂ 3550-3740

સુવા 800-890

અડદ 750-870

ચણા 800-850

રાયડો 580-620
અન્ય સમાચારો પણ છે...