તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરી 200-335

મઠ 750-800

અડદ 740-893

જીરૂ 3350-3641

એરંડા 865-880

રાયડો 686-694

તલ 1600-1790

ગવાર 705-725

મેથી 470-540

સવા 900-978

અજમો 651-1100

આંબલિયાસણ

ઘઉં314-335

બાજરી 206-244

અડદ 785-785

એરંડા 845-856

તલ 1651-1725

ગવાર 696-727

જવ 333-333

કપાસ 870-914

ઊંઝા

જીરૂ3380-4250

વરીયાળી 680-2685

ઈસબગુલ 1841-2251

રાયડો 681-719

તલ 1680-1935

અસાળીયો 811-811

સવા 895-1031

અજમો 460-1472

વિસનગર

વરીયાળી950-1300

અજમો 550-675

ઘઉં 317-362

જુવાર 399-471

બાજરી 200-261

જવ 305-312

મગ 651-915

ચોળા 700-1331

અડદ 600-864

ગવાર 700-750

તલ 1545-1856

રાયડો 605-731

અેરંડા 860-881

મેથી 465-528

રાજગરો 601-611

કપાસ 850-938

રજકો-બી 1500-2050

કડી

ઘઉં290-338

બાજરી 220-240

ડાંગર 280-342

મગ 800-850

મઠ 668-899

ગવાર 700-751

એરંડા 865-891

કપાસ 890-964

અડદ 780-848

ઉનાવા

કપાસ871-931

વિજાપુર

એરંડા870-886

કપાસ 880-936

બાજરી 250-260

ઘઉં 320-355

અડદ 720-780

ગવાર 720-735

શણ 750-819

રજકા બાજરી 300-320

કુકરવાડા

તલ1600-1935

એરંડા 875-878

કપાસ 900-935

બાજરી 221-290

ઘઉં 313-348

અડદ 721-794

ગવાર 700-733

રજકા બાજરી 313-341

ગોજારીયા

રાયડો705

એરંડા 870

કપાસ 920-933

બાજરી 244-248

ઘઉં 310-335

ગવાર 690-728

વિજાપુરશાકમાર્કેટ

ફુલાવર160-230

કોબીજ 350

રીંગણ 140

રવૈયા 50-280

મરચાં 200-400

ટામેટાં પાકાં 180-700

દુધી 160

ચોળી 521

તુવેર 680-700

ભટ્ટા 20-125

ભીંડા 440

મુળા 60-130

મેથી 100-300

પાલખ 80

ધાણા લીલા 260-400

ડુંગળી લીલી 250-300

ગીલોડી 310

લાંબડી રીંગણ 150-300

કોથમી 400

જાંબડી ભટ્ટા 60

સફેદ ભટ્ટા 290

મોડાસા

મગફળી700-890

એરંડા 800-875

કપાસ 890-960

સોયાબીન 500-570

બાજરી 200-240

ઘઉં 300-340

ડાંગર 230-314

અડદ 700-770

ગવાર 700-718

ટીંટોઈ

મગફળી720-830

કપાસ 860-891

સોયાબીન 480-550

મકાઈ 260-271

ઘઉં 305-332

અડદ 700-751

ધનસુરા

એરંડા860-872

બાજરી 235-245

મકાઈ 240-290

ઘઉં 310-340

અડદ 710-760

સોયાબીન 520-545

કપાસ 890-925

મેઘરજ

ઘઉં310-320

મકાઈ 270-290

કપાસ 750-950

મગફળી 700-900

અડદ 700-1080

ડાંગર 190-270

માલપુર

મકાઈ250-280

ડાંગર 250-270

ઘઉં 300-325

કપાસ 750-850

સોયાબીન 500-530

મગફળી 750-800

પાલનપુર

ઘઉં313-370

બાજરી 210-276

એરંડા 865-879

રાયડો 697-706

રાજગરો 700-831

જુવાર 565-600

અડદ 730-790

મગફળી 700-842

મકાઇ 200-275

ઇકબાલગઢ

ધઉં320-345

બાજરી 231-249

મકાઇ 304-318

મગફળી 731-813

અડદ 700-764

વરીયાળી 1100

એરંડા 850-868

ગવાર 719

કપાસ 925-944

વડગામ

ઘઉં330-355

બાજરી 231-251

અડદ 661

ગવાર 738-746

મગફળી 733-805

તલ 1121

ચોળા 541

થરાદ

એરંડા862-877

રાયડો 710-726

ગવાર 700-736

મગફળી 650-810

જીરૂ 3000-4080

ઇસબગુલ 1900-2030

તલ 1445-1806

મેથી 580-600

મગ 780-920

મઠ 580-622

ચીકુડી 850-1050

બીજડાં 1005-1092

રાહ

રાયડો690-710

એરંડા 860-870

રજકાબાજરી 350-390

ચીકુડી 880-960

ધાનેરા

ઘઉં295-300

બાજરી 237-290

એરંડા 821-873

રાયડો 660-703

ગવાર 647-727

રાજગરો 773

ચોળા 643-819

મઠ 645

બીજડાં 1050-1450

મગફળી 580-845

ઇસબગુલ 1868-1450

જીરૂ 3280-3919

તલ 1331-1690

સુવા 934-950

વરીયાળી 1065

થરા

ઘઉં320-342

બાજરી 215-265

જીરૂ 3200-3880

એરંડા 870-880

રાયડો 695-715

ગવાર 670-735

અડદ 790-825

દિયોદર

બાજરી233-250

એરંડા 870-876

રાયડો 700-712

મગફળી 721-730

કપાસ 895-900

તલ 1800-1821

ડીસા

ઘઉં357-377

બાજરી 245-292

એરંડા 872-875

રાયડો 685-700

ગવાર 700-738

મગફળી 700-830

અડદ 680-871

રાજગરો 765-785

કપાસ 900-901

પાટણ

જીરૂ3100-3901

વરીયારી 850-1370

મેંથી 520-552

સુવા 890-1042

એંરડા 856-884

રાયડો 680-711

અડદ 856-884

તલ 1400-1810

મગફળી 620-773

અજમો 650-800

બાજરી 230-304

બંટી 311-339

જવ 315-315

મગ 650-825

અડદ 685-883

ગવાર 550-730

કપાસ 907-948

સિદ્વપુર

રાયડો700-716

અેરંડા 830-892

મગ 660-800

અડદ 650-871

ગવાર 653-760

ચોળા 814-814

ધઉં 331-370

બાજરી 195-299

જવ 280-280

કપાસ 870-948

હારીજ

અેરંડા855-875

બાજરી 211-245

ઘઉં 316-340

મગ 700-970

અડદ 670-850

ચણા 600-890

ગવાર 770-885

જીરૂ 3350-3940

મેંથી 460-540

કપાસ 900-940

રાધનપુર

મગ772-843

મઢ 565-617

ચોળા 825-856

તલ 1165-1400

જીરૂ 3100-3680

ઇસબગુલ 1730-1860

સુવા 690-830

સમી

એંરડા860-875

જીરૂ 3700-3901

સુવા 870-910

અડદ 750-830

અજમો 800-950

ચણા 800-901

ગવાર 580-760
અન્ય સમાચારો પણ છે...