સાત બેઠક પર પુરૂષ, મહિલા મતદારોની સંખ્યા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સાત બેઠક પર પુરૂષ, મહિલા મતદારોની સંખ્યા

બેઠકવર્ષ 2012 વર્ષ 2017

પુરૂષ મહિલા પુરૂષ મહિલા

ખેરાલુ92676 84944 104703 95973

ઊંઝા 100175 93367 110804 102310

વિસનગર 97436 90282 110251 101468

બહુચરાજી 105175 97666 120341 112638

કડી 118522 108964 134085 123111

મહેસાણા 112658 103491 134672 124682

વિજાપુર 97514 91839 108160 101412

કુલ 724156 670553 823016 761600

અન્ય સમાચારો પણ છે...