ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

અડદ 745-818

જીરૂ 2200-2691

એરંડા 777-800

રાયડો 581-851

ગવાર 751-791

સવા 448-490

જવ 917-980

આંબલિયાસણ

ઘઉં 340-340

બાજરી 220-236

એરંડા 781-798

રાયડો 613-650

ગવાર 789-805

ઊંઝા

જીરૂ 2511-3758

વરીયાળી 911-3850

ઈસબગુલ 1735-2122

સરસવ 881-908

રાયડો 645-724

તલ 1450-1561

મેથી 590-590

ધાણા 640-1480

સવા 925-1011

અજમો 411-1175

ઉનાવા

કપાસ 833-1023

એરંડા 761-800

રાયડો 630-718

કડી

ઘઉં 300-371

ડાંગર 330-371

મઠ 600-789

ગવાર 790-814

તુવર 784-787

રાયડો 640-655

જીરૂ 2600-3240

કપાસ 851-1052

ચણા 642-700

અડદ 500-726

ધાણા 740-939

એરંડા 770-805

વિસનગર

જીરૂ 960-2590

વરીયાળી 1050-2290

સવા 900-646

ઘઉં 322-362

જુવાર 600-815

બાજરી 210-258

અડદ 500-775

ગવાર 650-803

તલ 1300-1352

રાયડો 600-812

એરંડા 775-806

મેથી 511-511

રાજગરો 626-680

કપાસ 850-1033

અસાળીયો 751-831

વિજાપુર

રાયડો 650-661

એરંડા 787-809

કપાસ 970-1036

બાજરી 200-247

ઘઉં 305-340

જુવાર 930

ગવાર 780-810

શણ 900

રજકા બાજરી 332

કુકરવાડા

રાયડો 640-683

એરંડા 786-809

કપાસ 900-1030

બાજરી 215-240

ઘઉં 320-366

જુવાર 625-785

ગવાર 765-815

શણ 963-975

ગોજારીયા

રાયડો 630-680

એરંડા 770-802

કપાસ 900-1021

બાજરી 220-271

ઘઉં 320-340

જુવાર 470-600

ગવાર 780-810

વિજાપુર શાકમાર્કેટ

બટાટા 60-80

ફુલાવર 30-110

કોબીજ 20-40

રીંગણ 20-100

રવૈયા 30-170

ટામેટાં પાકાં 60-81

ટામેટાં કાચાં 50

દુધી 40-80

કાકડી 140

વાલોર 200-300

ભટ્ટા 30-50

ભીંડા 351

ગાજર 40-180

સફેદ ભટ્ટા 60-110

ધાણા લીલા 100-140

ડુંગળી લીલી 100-180

ટીંટોઈ

રાયડો 500-540

કપાસ 990-991

મકાઈ 260-274

ઘઉં 320-330

તુવેર 800-825

ધનસુરા

એરંડા 795-808

બાજરી 200-240

મકાઈ 240-260

ઘઉં 300-335

તુવેર 815-840

રાયડો 600-621

કપાસ 900-1005

મોડાસા

મગફળી 700-725

એરંડા 750-810

રાયડો 500-675

કપાસ 950-1006

સોયાબીન 650-710

ઘઉં 325-411

ચણા 650-925

હિમતનગર

એરંડા 800-810

ઘઉં 346-472

કપાસ 935-1025

બાજરી 200-230

ચણા 700-750

અડદ 650-715

ગવાર 800-810

તુવર 700-820

ઇડર

એરંડા 779-799

ઘઉં 339-402

તુવર 795-835

કપાસ 953-1018

મકાઇ 259-277

અડદ 635-835

ગવાર 740-790

સોયાબીન 680-708

તુવર(લાલ) 709-777

વડાલી

એરંડા 720-372

કપાસ 830-1021

તુવર 750-865

ઘઉં 3 20-372

મકાઇ 200-265

સોયાબીન 650-706

વાલ 800-864

રાયડો 600-652

સલાલ

ઘઉં 320-345

બાજરી 220-244

ડાંગર 330-360

પ્રાંતિજ

ઘઉં 310-350

બાજરી 200-230

એરંડા 770-800

ઇકબાલગઢ

ઘઉં 311-337

બાજરી 180-225

એરંડા 775-783

રાયડો 635-660

મકાઇ 285

રાજગરો 713-771

ગવાર 1200-3300

કપાસ 976-1007

વડગામ

બાજરી 230

એરંડા 680-690

રાયડો 611-675

રાજગરો 621-700

ગવાર 765-771

ધાનેરા

ઘઉં 335

બાજરી 245-271

ગવાર 760-800

સરસવ 711-800

રાયડો 640-700

એરંડા 771-790

ઇસબગુલ 1400

જીરૂ 2705-2851

તલ 1300

મેથી 517

સુવા 955

રાજગરો 637-771

અસાળીયો 880-900

તારામીળા 780

ચીકુડી 1080

થરા

જીરૂ 2300-2950

એરંડા 795-804

રાયડો 640-670

ગવાર 757-765

ઘઉં 317-345

બાજરી 253-261

અડદ 716-725

પાંથાવાડા

રાજગરો 700-765

જીરૂ 2350-2852

રાયડો 620-685

એરંડા 771-786

દિયોદર

એરંડા 795-800

રાયડો 600-682

બાજરી 220-254

કપાસ 950-980

ડીસા

એરંડા 780-800

રાયડો 641-681

ઘઉં 363

બાજરી 236-273

જીરૂ 2400-2735

રાજગરો 733-790

ગવાર 750-775

લાખણી

એરંડા 770-787

રાયડો 650-680

ગવાર 700-784

બાજરી 255-265

વરીયાળી 1081

રાજગરો 700-730

પાટણ

જીરૂ 2100-2880

વરીયાળી 700-1495

મેથી 501-527

સુવા 800-970

રાયડો 600-705

અજમો 600-660

અેરંડા 760-806

ઘઉ 335-360

જુવાર 626-810

બાજરી 200-250

બંટી 340-346

અડદ 700-780

ગવાર 750-826

કપાસ 890-1024

હારીજ

રાયડો 640-675

અેરડા 760-785

ઘઉ 320-360

રાયડો 630-740

જીરૂ 2700-3080

કાલા કપાસ 680-695

કપાસ 940-1006
અન્ય સમાચારો પણ છે...