ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

મકાઇ 333-381

અડદ 970-1341

એરંડા 738-746

ગવાર 630-680

ખેડબ્રહ્મા

ઘંઉ(લો) 355-370

ઘંઉ (496) 360-390

મકાઇ 336-345

એરંડો 720-730

સલાલ

ઘંઉ340-400

બાજરી 285-305

ડાં.જયા 280-330

પ્રાંતિજ

એરંડા710-720

ઘંઉ 320-370

બાજરી 280-290

ડાં.જયા 280-330

ભિલોડા

ઘંઉ335-380

મકાઇ 330-370

એરંડા 710-730

ગવાર 640-670

વડાલી

ઘંઉ340-366

એરંડા 730-741

તલોદ

એરંડા435-454

અડદ 1150-1411

ઘંઉ 346-385

બાજરી 286-338

ગવાર 666-695

ડાં.જયા 300-311

ઊંઝા

જીરૂ3040-3640

વરીયાળી 958-2280

ઇસબગુલ 1951-2425

રાયડો 783-882

વિસનગર

વરીયાળી1150-1590

ઘઉં 335-400

જુવાર 300-411

બાજરી 225-310

મગ 800-941

ચોળા 725-1151

ગવાર 620-695

તલ 1000-1300

રાયડો 725-844

એરંડા 700-747

મેથી 600-683

જવ 367-374

કપાસ 801-1022

રજકો-બી 2000-4242

અસાળીયો 1360

જોટાણા

ઘઉં295-345

એરંડા 710-731

ગવાર 660-664

મહેસાણા

ઘઉં333-378

જુવાર 396

બાજરી 303-315

એરંડા 715-740

રાયડો 742-787

ગવાર 618-686

રજકો 3000-4330

આંબલિયાસણ

ઘઉં330-354

બાજરી 245-305

એરંડા 724-730

રાયડો 768

ગવાર 670-681

કડી

ઘઉં340-379

બાજરી 250-280

ડાંગર 290-320

ગવાર 672-698

એરંડા 725-746

રાયડો 672-807

જીરૂ 2025-3191

વરીયાળી 1209-1277

મેથી 687-707

વિજાપુર

વરીયાળી1180

એરંડા 725-754

કપાસ 725-981

બાજરી 250-275

ઘઉં 340-400

જુવાર 350-383

ગવાર 650-702

કુકરવાડા

એરંડા725-741

બાજરી 280-330

ઘઉં 340-387

જુવાર 350-381

મગ 880-918

ગવાર 650-693

ગોઝારીયા

રાયડો803-806

એરંડા 730-742

બાજરી 300-350

ઘઉં 350-371

જુવાર 350-381

ગવાર 677-690

રજકો 3600-4000

વડગામ

ઘઉં320-328

બાજરી 280-285

એરંડા 741-742

ગવાર 664-668

થરાદ

ગવાર670-694

રજકો 4000-4250

મેથી 650-742

જીરૂ 2500-3454

એરંડા 720-738

બાજરી 280-310

રાયડો 785-824

રાહ

રાયડો785-795

એરંડા 720-726

બાજરી 220-290

ધાનેરા

ઘઉં331-400

બાજરી 270-311

મગ 700-1213

ચોળા 700-994

રજકો 3556-3692

રાયડો 761-797

એરંડા 710-739

થરા

જીરૂ2800-3460

એરંડા 730-743

રાયડો 770-820

ગવાર 670-700

ઘઉં 336-380

બાજરી 270-325

મેથી 380-550

દિયોદર

એરંડા720-727

બાજરી 280-286

પાંથાવાડા

ઘઉં 341-412

બાજરી 240-270

તલ 1251

રાયડો 755-765

એરંડા 720-738

પાટણ

જીરૂ3075-3298

વરીયાળી 1077-1499

મેથી 621-690

સવા 2070-2123

રાયડો 705-800

એરંડા 717-748

ઘઉં 335-388

બાજરી 260-310

ગવાર 630-694

સિધ્ધપુર

રાયડો760-776

એરંડા 725-735

ગવાર 643-678

ઘઉં 310-390

બાજરી 200-317

જુવાર 371-490

જવ 409-409

હારીજ

એરંડા735-758

રાયડો 740-740

સાછટો 300-345

ઘઉં 330-380

બાજરી 240-284

જીરૂ 2700-3511

મેથી 600-688

ઇસબગુલ 2000-2025

રાધનપુર

એંરડા740-750

ઘઉં 325-375

બાજરી 310-315

ગવાર 610-673

જીરૂ 3000-3525

સમી

ચણા1400-1445

ગવાર 650-701

એરંડા 735-747

જીરૂ 3200-3440

સુવા 2000-2350

ઘઉં 325-350
અન્ય સમાચારો પણ છે...