તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો
  • Gujarati News
  • ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

મહેસાણા

ઘઊં 280-338

બાજરી200-243

એરંડા832-843

રાયડો595-634

ગવાર950-1027

ઊંઝા

જીરૂ 1631-2229

વરીયાળી1522-2550

ઇબસગુલ1661-2417

રાયડો621-654

સવા790-790

તલ2041-2361

અસાડીયો941-941

મેથી1050-1050

આંબલિયાસણ

ઘઊં 287-308

બાજરી172-226

એરંડા830-841

રાયડો-605-624

ગવાર998-1017

જોટાણા

ઘઊં 285-306

એરંડા-825-834

ગવાર850-991

રાયડો-619-621

કડી

ઘઊં 287-322

રાયડો-575-600

ડાંગર-150-340

ગવાર80-1022

એરંડા811અ841

બાજરી210-224

કટોસણ

એરંડા 820-835

રાયડો-560-601

કપાસ750-811

ઘઊં270-305

બાજરી210-230

જવ240-260

સતલાસણા

ઘઊં 283-310

બાજરી220-230

એરંડા830-834

ગવાર950-990

મકાઈ245-250

મગફળી565-690

કપાસ675-714

વિજાપુર

ગવાર 950-1012

કપાસ700-841

એરંડા820-860

બાજરી190-232

ઘઊં275-371

તલ1931

કુકરવાડા

એરંડા 825-846

કપાસ600-811

બાજરી205-234

ઘઊં285-342

ગવાર950-1012

લચકો2500-3225

વિસનગર

ઘઊં 280-359

બાજરી220-268

ગવાર870અ1021

રાયડો600-617

મેથી940-975

કપાસ550-871

એરંડા800-851

ચોળા400-1031

મગ1200

લચકોબી1500-4025

ઊનાવા

કપાસ 702-864

મોડાસા

એરંડા 795-842

બાજરી220-256

ગવાર900-1009

ઘઉં285-337

મગફળી-700-860

મકાઇ240-260

ટીંટોઇ

બાજરી 210-222

ઘઉં285-321

કપાસ600-680

મકાઇ240-270

ધનસુરા

એરંડા 820-840

બાજરી215-225

ગવાર980-1020

ઘઉં300-315

મકાઇ235-260

પાલનપુર

ઘઉં ૨૮૫-૩૩૧

બાજરી૨૨૫-૨૪૪

અેરંડા૮૦૦-૮૫૦

ગવાર૮૫૦-૧૦૦૧

રાજગરો૧૦૨૫-૧૧૯૧

મગફળ૭૬૫-૯૧૨

ઇકબાલગઢ

ઘઉં ૨૯૦-૩૦૦

બાજર૨૨૦-૨૩૦

મગફળી૭૭૫-૮૫૫

એરંડા૮૩૦-૮૩૪

ગવાર૯૮૫-૧૦૧૨

મેથી૧૦૫૧

કપાસ૭૦૦-૭૮૦

થરા

ઘઉં ૨૮૫-૩૨૪

બાજરી૨૨૯-૨૩૨

એરંડા૮૩૦-૮૪૪

રાયડો૬૩૩-૬૪૦

ગવાર૯૩૦-૧૦૦૫

જીરૂ૧૬૨૩-૧૯૦૬

દિયોદર

ઘઉં ૨૫૦-૨૯૦

બાજરી૨૨૫-૨૩૫

એરંડા૭૩૫-૮૩૮

રાયડો૬૧૧-૬૩૯

તલ૧૮૦૦-૨૧૦૦

પાંથાવાડા

ઘઉં ૨૬૯-૩૦૧

બાજરી૨૩૦

એરંડા૮૨૬-૮૩૨

રાયડો૬૩૨-૬૪૦

ગવાર૮૭૬-૯૮૫

રાજગરો૧૨૩૦

જીરૂ૧૭૯૦

તલ૧૮૨૫-૧૯૦૦

મગફળી૮૨૫-૮૮૫

પાટણ

જીરૂ 1400-1899

વરીયાળી900-1595

મેથી700-1035

રાયડો625-657

એરંડા820-858

ઘઉં283-352

જવ615

બાજરી225-255

બંટી335-389

મગ625-750

ગવાર847-103