તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા37700-38200

ચાંદીરૂપુ37500-38000

સોનું(99.9)26800-27000

સોનું(99.5)26650-26850

નવાદાગીના25920

હોલમાર્ક26460

જૂનાસિક્કા650-800

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયા1250-1280

અમ.લેબલ1330-1370

દિવેલ1320-1400

કપાસીયાજૂ990-1050

કપાસીયા1120-1160

કોપરેલ2750-2800

પામોલીન920-940

સોયાબીન1050-1130

વનસ્પતિઘી870-980

પામોલીનજૂ870-900

મોળુસરસીયુ1140-1150

તીખુસરસીયુ1240-1260

સનફ્લાવર1050-1110

મકાઇ1070-1130

શાકભાજી

રીંગણ200-400

રવૈયા200-300

કોબી160-260

ફુલાવર140-400

ટામેટા240-400

દુધી40-100

કાકડી140-240

ગિલોડા200-400

દેશીમરચા 200-400

લિંબુ1000-1600

આદુ760-800

બિટ400-500

ગાજર400-500

મરચાગોલાર 700-800

કોથમીર400-800

કારેલા100-260

ભિંડા120-320

ગવાર240-500

ચોળી200-500

પરવર500-600

ગલકા60-100

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેિલયાટીન1210-1211

સિંગતેલલૂઝ775-780

કપાસિયાવોશ600-603

રાજકોટચાંદી38,050

સોનું24કે. 2,69,500

22કેરેટદાગીના 26,300

રાજકોટમગફળી820-925

જામનગરમગફળી690-720

જામનગરલૂઝ780

જામનગરતેલિયા1225

ખાંડબજાર

અેમઅેમ30 3050-3175

એમએસ30 2970-3050

એમ302930-3040

એસ302870-2925

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,196.64ચાંદી17.04કોમેક્સસોનું1,197.90

કોમેક્સચાંદી17.04

પ્લેિટનમ1,233.75

પેલેિડયમ757.50

ફૂલબજાર

ગુલાબ30-50

તગર100-120

ડમરો12-15

પારસ200-250

લિલી4-5

હજારીગલ300મુંબઈધાતુબજાર

તાંબુકેબલભંગાર 482

તાંબુવાયરબાર 510

તાંબુભંગારભારે 473

એલ્યુઇંગોટ169

કોપરઆિર્મચર460

જસત186

તાંબુવાસણભંગાર 435

સીસુ138

કોપરશીટ કંિટગ 455

ટીન1520

પિતળવાસણ 334

િનકલ1150

િપતળિશટ કંિટગ 334

એલ્યુવાસણ ભંગાર 135

રાજકોટ

કપાસબી.ટી.712-880

ઘઉંલોકવન292-351

ઘઉંટુકડા290-375

જુવારસફેદ725-785

જુવારપીળી322-341

બાજરી210-272

મકાઇ250-293

તુવેર705-870

ચણાપીળા480-535

અડદ715-930

મગ1050-1325

વાલદેશી675-1035

વાલપાપડી1135-1430

ચોળી696-1105

મઠ675-925

કળથી655-785

સીંગદાણા915-990

મગફળીજાડી616-721

મગફળીજીણી621-725

મગફળીજીણીનવી 645-845

તલી1960-2266

એરન્ડા742-780

અજમો775-1195

સુવા650-720

સોયાબી