ઉઝા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ઉઝા
જીરૂ ૧૬૨૫-૨૪૭૦
વરીયાળી ૧૦૦૦-૨૫૬૦
ઇસબગુલ ૧૩૫૧-૨૦૦૦
રાયડો ૫૯૦-૬૬૬
સરસો ૬૩૫-૭૧૫
સવા ૬૩૧-૯૦૦
તલ ૨૦૦૦-૨૩૬૫
મેથી ૮૦૦-૮૪૧
કટોસણ ૭૩૦-૭૪૦
રાયડો ૫૧૦-૫૬૧
લસબગુલ ૧૧૩૫-૧૨૯૦
ઘઉ ૨૬૫-૩૧૦
બાજરી ૨૦૧-૨૩૧
લચકો ૩૦૦૧-૩૭૭૧
વિસનગર
ઘઉ ૨૯૩-૩૭૦
બાજરી ૨૪૦-૨૮૨
ગવાર ૭૦૦-૯૫૦
રાયડો ૫૪૦-૬૨૪.૫૦
મેથી ૬૫૦-૭૮૩
કપાસ ૭૪૨-૧૧૭૦
એરંડા ૭૩૦-૭૫૮.૫૦
જવ ૨૬૫-૨૬૫
જુવાર ૫૫૦-૬૨૫
અડદ ૭૩૦-૭૩૦
લચકો ૧૫૦૦-૩૧૫૦
કડી
ઘઉ ૨૮૮-૩૩૧
રાયડો ૫૬૬-૫૭૦
ડાંગર ૨૭૦-૩૦૦
ગવાર ૮૪૩-૯૪૦
એર઼ડા ૭૨૦-૭૪૫
જીરૂ ૧૬૨૬-૨૦૬૦
તુવેર ૭૩૦-૭૩૦
સવા ૭૮૦-૭૮૦
બાજીર ૨૨૦-૨૫૮
વરીયાળી ૧૬૫૦-૧૬૫૦
તલ ૧૮૨૬-૨૧૦૦
મેથી ૭૪૦-૭૮૦
ગોઝારિયા
એરંડા ૭૫૦-૭૬૭
બાજરી ૨૨૫-૨૬૦
ઘઉ ૨૯૫-૩૨૮
ગવાર ૯૦૦-૯૪૦
કુકરવાડા
જુવાર ૫૦૦-૫૮૫
ગવાર ૭૮૦-૯૪૩
મેથી ૬૩૫-૭૭૭
રાજગરો ૧૩૦૦-
ઘઉ ૨૯૨-૩૮૯
બાજરી ૨૨૦-૨૭૭
એરંડા ૭૨૯-૭૫૧
સતલાસણા
ઘઉ ૨૯૦-૩૩૦
બાજરી ૨૨૦-૨૬૨
એરંડા ૭૨૦-૭૩૮
વરીયાળી ૧૨૦૦-૨૩૬૦
ગવાર ૮૨૦-૮૮૫
મકાઈ ૨૫૦-૨૮૧
મગ ૧૧૦૦-૧૧૭૦
મગફળી ૬૫૦-૭૩૫
બહુચરાજી
બાજરી ૨૦૦-૨૩૧
ઘઉ ૨૭૦-૩૦૮
એરંડા ૭૦૦-૭૩૦
જીરૂ ૧૫૭૫-૧૯૮૬
મેથી ૭૫૦-૭૯૯
ગવાર ૮૯૦-૯૨૫
વરીયાળી ૧૧૧૦-૧૪૭૧
સવા ૭૮૫-૮૦૯
ચણા ૫૦૦-૫૧૦
વિજાપુર
જુવાર ૪૫૦-૬૦૧
ગવાર ૯૦૦-૯૪૫
કપાસ ૭૨૧-૧૨૦૦
વરીયાળી ૧૭૦૦-૧૯૫૨
એરંડા ૭૨૧-૭૬૬
બાજરી ૨૨૨-૨૬૦
હિંમતનગર
એરંડા ૭૪૦-૭૫૨
ઘઉ ૨૯૨-૩૪૭
મકાઇ ૨૧૫-૨૩૫
મગફળી ૫૪૨-૭૮૩
બાજરી ૨૪૦-૨૬૦
મગ ૧૧૫૦-૧૨૦૦
ગવાર ૮૫૦-૯૩૮
પ્રાંતિજ
એરંડા ૭૨૫-૭૩૫
ઘઉ ૨૯૦-૩૪૦
બાજરી ૨૪૦-૨૫૫
ડાં.જયા ૨૮૦-૩૨૬
ડાં.ગુ.૧૭ ૨૯૫-૩૧૦
વડાલી
ઘઉ ૨૯૫-૩૩૦
એરંડા ૭૪૦-૭૬૦
મગ ૧૦૫૦-૧૧૩૦
બાજરી ૨૩૦-૨૬૦
જુવાર ૫૦૦-૬૦૫
ઈડર
મગફળી ૬૮૦-૭૮૫
ઘઉ ૩૦૦-૪૦૫
મકાઇ ૨૪૦-૨૬૫
એરંડા ૭૩૫-૭૪૬
બાજરી ૨૪૫-૨૫૨
મગ ૧૦૦૦-૧૧૬૬
ગવાર ૮૮૦-૯૨૩
પાલનપુર
ઘઉ ૨૮૯-૩૭૭
જુવાર ૫૮૦-૬૫૮
બાજરી ૨૪૦-૨૬૪
એરંડા ૭૩૦-૭૪૫
રાયડો ૫૮૮-૬૦૦
રાજગરો ૯૦૦-૧૫૧૬
રાજગરો ૯૦૦-૧૫૧૬
ઈકબાલગઢ
ઘઉ ૨૭૫-૩૨૦
બાજરી ૨૪૦-૨૫૧
વરીયાળી ૧૨૦૦-૨૧૫૧
એરંડા ૭૨૫-૭૪૦
રાયડો ૫૭૦-૫૯૦
રાજગરો ૧૦