અવસાન નોંધ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સરસ્વતી મુક્તિધામ, સિદ્ધપુર

લવારીયા : સ્વ.લવારીયાલાડુબેન છગનભાઈ (ઉ.વ.85) મુ.બ્રાહ્મણવાડા તા.ઊંઝા

ઝાલા: સ્વ.ઝાલાજીવીબા સવાજી (ઉ.વ.100) મુ.વિભાપુરણ તા.બેચરાજી

દંતાણી: સ્વ.દંતાણીમંજુલાબેન રમેશભાઈ (ઉ.વ.38) મુ.સિધ્ધપુર તા.સિધ્ધપુર

પ્રજાપતિ: સ્વ.પ્રજાપતિસવીતાબેન દેવજીભાઈ (ઉ.વ.45) મુ.ખેરપુરા તા.ખેરાલુ

પટેલ: સ્વ.પટેલહિરાબેન જીવરામભાઈ (ઉ.વ.73) મુ.ઊંઝા તા.ઊંઝા

સ્વ.પટેલ ગંગારામભાઈ પિતામ્બરદાસ (ઉ.વ.83) મુ.ગોઝારીયા તા.મહેસાણા

સ્વ.પટેલ મોહનભાઈ નાથાભાઈ (ઉ.વ.75) મુુ.મહેરવાડા તા.ઊંઝા

સ્વ.પટેલ ઈશ્વરભાઈ પરષોત્તમદાસ (ઉ.વ.80) મુ.પીંપળ તા.ચાણસ્મા

સ્વ.પટેલ અમરતભાઈ લખુભાઈ (ઉ.વ.52) મુ.કાતરા તા.સરસ્વતી

સ્વ.પટેલ કાન્તાબેન અમરતલાલ (ઉ.વ.58) મુ.કલોલ તા.કલોલ

સ્વ.પટેલ ઘુળીબેન કાળીદાસ (ઉ.વ.80) મુ.શીવાપુરા તા.કડી

સ્વ.પટેલ ચેલાભાઈ મોહનદાસ (ઉ.વ.78) મુ.રણેલા તા.બેચરાજી

સ્વ.પટેલ શાન્તાબેન જોઈતાભાઈ (ઉ.વ.98) મુ.રીદ્વોલ તા.માણસા

સ્વ.પટેલ મોહનભાઈ શીવરામ (ઉ.વ.100) મુ.ફતેપુરા તા.મહેસાણા

સ્વ.પટેલ રામાભાઈ મોહનભાઈ (ઉ.વ.69) મુ.સુઢીંયા તા.ખેરાલુ

સ્વ.પટેલ રઈબેન ઈશ્વરભાઈ (ઉ.વ.94) મુ.સીપોર તા.વડનગર

ઠક્કર: સ્વ.ઠક્કરશંભુલાલ ત્રિકમલાલ (ઉ.વ.72) મુ.ભાભર તા.ભાભર

જોષી: સ્વ.જોષીનિલાબેન લાલજીભાઈ (ઉ.વ.55) મુ.માંકડા તા.વાવ

બારોટ: સ્વ.બારોટદિપકભાઈ રૂઘનાથજી (ઉ.વ.48) મુ.ગંગેરટ તા.ચાણસ્મા

દવે: સ્વ.દવેદિનેશભાઈ રમણલાલ (ઉ.વ.42) મુ.ઘરમોડ તા.ચાણસ્મા

સુથાર: સ્વ.સુથારકાન્તાબેન પોપટલાલ (ઉ.વ.85) મુ.મહેસાણા તા.મહેસાણા

ઠાકોર: સ્વ.ઠાકોરઅશોકજી પ્રહલાદજી (ઉ.વ.30) મુ.દાસજ તા.ઊંઝા

સ્વ.ઠાકોર જલાબેન કુંવરજી (ઉ.વ.80) મુ.સોતી તા.પાટણ

સ્વ.ઠાકોર વિક્રમજી દિવાનજી (ઉ.વ.18) મુ.સુણોક તા.ઊંઝા

સ્વ.ઠાકોર દલપુજી મફાજી (ઉ.વ.42) મુ.ચન્દ્વાવતી તા. સિધ્ધપુર

સ્વ.ઠાકોર રેવાજી ભુરાજી (ઉ.વ.95) મુ.આસોડા તા. વિજાપુર

સ્વ.ઠાકોર સોમાજી ઘીરાજી (ઉ.વ.75) મુ.નવાપુરા તા. વડનગર

ઓડ: સ્વ.ઓડમનુભાઈ રામજીભાઈ (ઉ.વ.50) મુ.ખેરાલુ તા.ખેરાલુ

રબારી: સ્વ.રબારીશક્કરભાઈ રામાભાઈ (ઉ.વ.75) મુ.સમૌ તા.માણસા

બાજરીયા: સ્વ.બાજરીયાશૈલેષભાઈ હિરાભાઈ (ઉ.વ.24) મુ.ગઢ તા.પાલનપુર

શ્રીમાળી રશ્મિકાબેન સોમાભાઈ (ઉ.વ.22) મુ.છાપી તા.વડગામ

સથવારા: સ્વ.સથવારાચન્દ્રિકાબેન ત્રિકમલાલ (ઉ.વ.65) મુ.પીંપળ તા.ચાણસ્મા

સ્વ.સથવારા પ્રહલાદભાઈ અમથારામ (ઉ.વ.72) મુ.કહોડા તા.ઊંઝા

બાઈવાડીયા: સ્વ.બાઈવાડીયામફાભાઈ રતનભાઈ (ઉ.વ.60) મુ.દલવાડા તા.પાલનપુર

અન્ય સમાચારો પણ છે...