ઉત્તર ગુજરાત ગંજબજારના ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ઘઉં 320-388 બાજરી 238-243 અડદ 650-811 જીરૂ 2405-2950 એરંડા 790-813 રાયડો 581-841 ગવાર 790-806 મેથી 456-473 સવા 942 અજમો 450-927 આંબલિયાસણ

ઘઉં 335 બાજરી 210-220 એરંડા 790-810 રાયડો 638-673 ગવાર 790-811 કપાસ 980-1000 ઊંઝા

જીરૂ 2400-3820 વરીયાળી 1000-3850 ઈસબગુલ 1781-2068 રાયડો 656-737 ધાણા 503-1450 સવા 855 અજમો 915-991 વિસનગર વરીયાળી 1000-2060 અજમો 600-799 ઘઉં 339-380 જુવાર 600-931 બાજરી 220-258 મગ 558 અડદ 600-777 ચણા 573 ગવાર 661-813 તલ 1251-1300 રાયડો 600-718 એરંડા 790-834 મેથી 460-540 રાજગરો 400-694 કપાસ 800-1033 અસાળીયો 671-870 ઉનાવા

કપાસ 821-1031 એરંડા 801-820 રાયડો 642-711 કડી

ઘઉં 334-364 બાજરી 232-251 ડાંગર 320-372 મગ 886-915 મઠ 688-828 ગવાર 800-829 એરંડા 786-824 રાયડો 630-679 કપાસ 800-1050 અડદ 722-800 ધાણા 799-811 વિજાપુર વરીયાળી 1300-1431 રાયડો 660-680 એરંડા 795-827 કપાસ 961-1037 બાજરી 215-225 ઘઉં 315-337 જુવાર 845-955 અડદ 690 ગવાર 800-825 કુકરવાડા

તલ 1300-1351 રાયડો 668-688 એરંડા 808-822 કપાસ 900-1026 બાજરી 224-240 ઘઉં 320-370 અડદ 751-770 ગવાર 800-818 રાજગરો 705 ગોજારીયા

રાયડો 650-689 એરંડા 800-810 કપાસ 1016-1021 બાજરી 200-267 ઘઉં 333 ગવાર 795-812 વિજાપુર શાકમાર્કેટ

બટાટા 100-120 ફુલાવર 20-80 કોબીજ 20-50 રીંગણ 35 રવૈયા 50-140 ટામેટાં પાકાં 40-70 દુધી 50-120 વાલોર 140-351 તુવેર 411-500 ભટ્ટા 40-175 ગાજર 60-150 મેથી 70 ધાણા લીલા 70-200 ડુંગળી લીલી 40-150 સરગવો 250 બોર 80 ધનસુરા

એરંડા 800-820 બાજરી 210-240 મકાઈ 240-260 ઘઉં 300-350 તુવેર 840-860 ગવાર 810-840 રાયડો 600-650 કપાસ 900-1006 મોડાસા

એરંડા 800-823 રાયડો 600-683 કપાસ 950-1001 સોયાબીન 650-707 ઘઉં 325-451 ચણા 700-952 ટીંટોઈ

કપાસ 990-1000 મકાઈ 260-268 ઘઉં 320-340 તુવેર 830-865 અડદ 650-720 હિમતનગર

એરંડા 800-819 ઘઉં 352-494 કપાસ 930-1028 બાજરી 200-230 મકાઇ 240-270 તુવર 650-851 ચણા 700-750 અડદ 650-740 ડાંગર 285-320 મગફળી 650-720 મગ 750-850 ઇડર

એરંડા 811-818 ઘઉં 346-383 તુવર 797-858 કપાસ 950-1020 મકાઇ 258-272 અડદ 655-735 ગવાર 780-820 સોયાબીન 680-713

ભિલોડા

ઘઉં 340-380 તુવર 800-870 ગવાર 800-820 કપાસ 900-1018 મકાઇ 240-290 અડદ 700-740 એરંડા 800-818 મગફળી 600-650 ડાંગર 200-280 સલાલ

ઘઉં 320-355 બાજરી 210-240 ડાંગર 340-360 પ્રાંતિજ

ઘઉં 315-350 બાજરી 200-230 એરંડા 780-800 ડાંગર 313-350 વડગામ

ઘઉં 320 બાજરી 221-235 એરંડા 807-830 રાયડો 620-700 થરાદ

જીરૂ 2300-2976 એરંડા 800-821 ર બાજરી 360 મગ 890-935 મઠ 480-570 રાયડો 680-722 ગવાર 770-801 રાહ

રાયડો 690-715 એરંડા 800-810 બાજરી 270-300 ધાનેરા

ઘઉં 332 બાજરી 246-286 ગવાર 786-811 સરસવ 700-745 રાયડો 650-710 એરંડા 801-816 તલ 1300-142 સુવા 970-1000 રાજગરો 625-771 રાઇ 800 ચીકુડી 900-1127 અસળીયો 932 થરા

જીરૂ 2200-2850 એરંડા 817-828 રાયડો 645-682 રાઇ 750-1030 ગવાર 746-775 ઘઉં 320-350 બાજરી 255-265 જુવાર 496-705 અડદ 683-745 તલ 1420-1426 દિયોદર

એરંડા 820-826 રાયડો 605-685 બાજરી 220-260 કપાસ 950-960 પાંથાવાડા

ગવાર 675 રાજગરો 740-796 સરસવ 725-792 જીરૂ 3122 રાયડો 620-712 એરંડા 790-810 પાટણ

જીરૂ 2200-3001 વરીયાળી 1000-1635 મેથી 450-512 સુવા 900-1012 રાયડો 630-725 અજમો 500-740 તલ 1402 ઘઉ 337-361 બાજરી 220-251 અડદ 700-825 ગવાર 750-799 કપાસ 900-1028 સિદ્ધપુર

રાયડો 580-730 અેરડા 780-830 ગવાર 726-818 ઘઉ 331-383 બાજરી 181-235 જુવાર 615-869 કપાસ 741-1043 હારીજ

રાયડો 660-684 એરંડા 700-827 બાજરી 202-226 ઘઉ 328-353 ગવાર 742-797 મઠ 411-536 અડદ 660-688 ચણા 719-758 સવા 921-1003 જીરૂ 2800-3110 મેથી 490-541 કાલા 561-712 કપાસ 900-1018 રાધનપુર ઘઉ 312-375 ચણા 670-753 મગ 750-900 ગવાર 700-800 અેરંડા 785-810 જીરૂ 2870-3322 રાયડો 640-685 બીજડા 850-1085 સવા 850-930 સમી

અડદ 800-814 જીરૂ 3000-3250 સવા 850-925 ચણા 740-757 રાયડો 580-625 ઘઉ 300-345

અન્ય સમાચારો પણ છે...