િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ચાંદી ચોરસા39200-39700

ચાંદી રૂપંુ 39000-39500

સોનું(99.9) 30700-31000

સોનું(99.5) 30550-30850

હોલમાર્ક 30380

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1550-1570

સિંગ.ન.15KG 1630-1640

દિવેલ 1480-1510

કપાસીયા જુના 1130-1150

કપાસીયા નવા 1220-1230

વનસ્પતિ ઘી 1080-1100

કોપરેલ 3420-3440

સોયાબીન 1350-1360

પામોલિન જુના 1090-1100

પામોલિન નવા 1110-1180

સનફ્લાવર 1190-1210

મોળું સરસિયંુ 1350-1370

તીખું સરસિયંુ 1430-1450

મકાઇ 1180-1280

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1480-1490

સિંગતેલ લૂઝ 890-895

રાજકોટ ચાંદી 39500

સોનું 24 કેરેટ 30900

કપાસિયા વોશ 637-640

દિવેલ 1580

મગફળી જાડી 630-800

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3425-3500

એમ એસ 30 3380-3420

ગુજરાત M30 3160-3220

એસ 30 3080-3150

કોલ્હાપુરM30 3030-3100

એસ 30 2950-3020

બેલાપુર M30 3030-3100

બેલા.એસ 30 2950-3020

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,337.60

ચાંદી 17.24

કોમેક્સ સોનું 1,337.74

કોમેક્સ ચાંદી 17.23

પ્લેટિનમ 1002.82

પેલેડિયમ 1106.70

શાકભાજી

રીંગણ 100-200

રવેૈયા 160-400

કોબી 60-120

ફલાવર 60-120

ટમેટા 40-100

દુધી 40-120

કાકડી 240-440

ગિલોડા 200-600

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 80-120

બટાકા ડિસા 50-110

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 500-600

ડું.મહારાષ્ટ્ર 500-740

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 450

કોપર ભંગાર ભારે 443

કોપર આર્મિચર 434

કોપર વાયર બાર 413

એલ્યુ.ઇંગોટ 158

કોપર શીટ કટિંગ 428

ઝિંક 244

લીડ 174

ટિન 1373

એલ્યુ.વાસણ ભં. 125

નિકલ 835

માણસા

રાયડો 651

એરંડા 760-794

કપાસ 950-1069

તલ 1493-1731

ઘઉં 339-350

બાજરી 200-250

ગવાર 800-819

અડદ 721-771

શણ 966-969

દહેગામ

બાજરી 236-286

ઘઉં 345-354

ડાંગર 338-344

એરંડા 750-755

ગવાર 807-821

મગ 650-788

અડદ 710-730

રખિયાલ

બાજરી 230-280

ઘઉં 340-350

ડાંગર 335-340

એરંડા 745-751

ગવાર 805-818

બાવળા

ખારી બાસમતી 316-319

ગુજરાત-17 321-345

આઇઆર-8 303-366

ટુકડા ઘઉં 354-357

ટુકડા દેશી 355-365

એરં઼ડા 765-769

રાઈ 775 મગ 1000

ચણા 755-831

મઠ 595

તુવેર 830

તલ 1732-1870

સાણંદ

ડાં.ગુ-17 340-353

ગુજરી 300-360

મોતી 320-377

સેન્ટેડ 352-371 સોનમ 376

ઘઉં 496 339-361

મગ 950

અડદ 727

એરંડા 780

જીરૂ 3650-3680

ધાણા 850

ગોંડલ

ઘઉં લોકવન 340-380

ઘઉં ટુકડા 342-392

સીંગફાડા 576-916

એરંડા 661-761

તલ 1351-1721

તલ કાળા 1301-1611

જીરૂ 2251-3681

અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદી ચોરસા39200-39700

ચાંદી રૂપંુ 39000-39500

સોનું(99.9) 30700-31000

સોનું(99.5) 30550-30850

હોલમાર્ક 30380

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1550-1570

સિંગ.ન.15KG 1630-1640

દિવેલ 1480-1510

કપાસીયા જુના 1130-1150

કપાસીયા નવા 1220-1230

વનસ્પતિ ઘી 1080-1100

કોપરેલ 3420-3440

સોયાબીન 1350-1360

પામોલિન જુના 1090-1100

પામોલિન નવા 1110-1180

સનફ્લાવર 1190-1210

મોળું સરસિયંુ 1350-1370

તીખું સરસિયંુ 1430-1450

મકાઇ 1180-1280

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1480-1490

સિંગતેલ લૂઝ 890-895

રાજકોટ ચાંદી 39500

સોનું 24 કેરેટ 30900

કપાસિયા વોશ 637-640

દિવેલ 1580

મગફળી જાડી 630-800

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3425-3500

એમ એસ 30 3380-3420

ગુજરાત M30 3160-3220

એસ 30 3080-3150

કોલ્હાપુરM30 3030-3100

એસ 30 2950-3020

બેલાપુર M30 3030-3100

બેલા.એસ 30 2950-3020

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,337.60

ચાંદી 17.24

કોમેક્સ સોનું 1,337.74

કોમેક્સ ચાંદી 17.23

પ્લેટિનમ 1002.82

પેલેડિયમ 1106.70

શાકભાજી

રીંગણ 100-200

રવેૈયા 160-400

કોબી 60-120

ફલાવર 60-120

ટમેટા 40-100

દુધી 40-120

કાકડી 240-440

ગિલોડા 200-600

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 80-120

બટાકા ડિસા 50-110

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 500-600

ડું.મહારાષ્ટ્ર 500-740

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 450

કોપર ભંગાર ભારે 443

કોપર આર્મિચર 434

કોપર વાયર બાર 413

એલ્યુ.ઇંગોટ 158

કોપર શીટ કટિંગ 428

ઝિંક 244

લીડ 174

ટિન 1373

એલ્યુ.વાસણ ભં. 125

નિકલ 835

માણસા

રાયડો 651

એરંડા 760-794

કપાસ 950-1069

તલ 1493-1731

ઘઉં 339-350

બાજરી 200-250

ગવાર 800-819

અડદ 721-771

શણ 966-969

દહેગામ

બાજરી 236-286

ઘઉં 345-354

ડાંગર 338-344

એરંડા 750-755

ગવાર 807-821

મગ 650-788

અડદ 710-730

રખિયાલ

બાજરી 230-280

ઘઉં 340-350

ડાંગર 335-340

એરંડા 745-751

ગવાર 805-818

બાવળા

ખારી બાસમતી 316-319

ગુજરાત-17 321-345

આઇઆર-8 303-366

ટુકડા ઘઉં 354-357

ટુકડા દેશી 355-365

એરં઼ડા 765-769

રાઈ 775 મગ 1000

ચણા 755-831

મઠ 595

તુવેર 830

તલ 1732-1870

સાણંદ

ડાં.ગુ-17 340-353

ગુજરી 300-360

મોતી 320-377

સેન્ટેડ 352-371 સોનમ 376

ઘઉં 496 339-361

મગ 950

અડદ 727

એરંડા 780

જીરૂ 3650-3680

ધાણા 850

ગોંડલ

ઘઉં લોકવન 340-380

ઘઉં ટુકડા 342-392

સીંગફાડા 576-916

એરંડા 661-761

તલ 1351-1721

તલ કાળા 1301-1611

જીરૂ 2251-3681

અન્ય સમાચારો પણ છે...