તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગવાર 550-566

તુવેર 1200-1450

કપાસ 880-944

ઘઉં 295-370

રાયડો 555-728

ચણા 800-872

વરીયાળી

1700-2250

મકાઇ 300-361

ટીંટોઇ

એરંડા565-585

ગવાર 550-575

તુવેર 1250-1380

કપાસ 880-921

ઘઉં 310-345

અળદ 1500-1650

ધનસુરા

એરંડા590-605

બાજરી 310-330

ગવાર 565-580

તુવેર 1350-1430

કપાસ 800-930

ઘઉં 300-360

રાયડો 600-700

વરીયાળી 1700-1950

મકાઇ 310-325

માલપુર

એરંડા540-570

બાજરી 240-270

ગવાર 550-600

તુવેર 1350-1400

કપાસ 800-900

ઘઉં 300-351

રાયડો 700-720

ચણા 790-850

મકાઇ 300-320

ડાંગર 250-270

મગફળી 700-800

સોયાબીન 700-705

હિંમતનગર

મગફળી700-900

એરંડા 580-612

રાયડો 550-692

ઘઉં 310-378

બાજરી 300-345

મકાઇ 300-340

તુવર 1200-1400

ગવાર 500-577

કપાસ 903-943

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)320-340

ઘઉં(496) 330-370

મકાઇ 310-345

મગફળી 700-750

એરંડા 575-590

અડદ 1700-1765

તુવર(લાલ)

1300-1400

તુવર(સફેદ)

1422-1480

કપાસ 900-921

ગવાર 600-628

રાયડો 620-715

સલાલ

ઘઉં265-330

બાજરી 245-285

ડાં.જયા 230-275

પ્રાંતિજ

એરંડા570-590

ઘઉં 300-340

બાજરી 270-310

ડાં.જયા 230-275

વડાલી

મગફળી750-815

એરંડા 590-609

તલ 1000-1051

રાય 607-680

ઘઉં 295-367

બાજરી 340-362

ગવાર 555-592

વરિયાળી

1800-2099

ડાં.જયા 240-282

ભિલોડા

ઘઉં325-365

મકાઇ 300-335

તુવર 1380-1461

એરંડા 560-601

રાયડો 590-645

ગવાર 560-575

કપાસ 925-937

ઇડર

એરંડા569-600

મકાઇ 285-327

ઘઉં 346-420

બાજરી 295-330

રાયડો 681-705

તુવર 1241-1421

કપાસ 901-939

ગવાર 568-577

સોયાબિન

655-671

આબલીયાસણ

ઘઉં310-421

જુવાર 390-479

બાજરી 339

એરંડા 580-594

રાયડો 640-729

ગવાર 565-575

મહેસાણા

ઘઉં402

એરંડા 575-601

રાયડો 670-762

ગવાર 552-574

વરીયાળી

1690-1952

રાયડો 670-720

એરંડા 590-614

કપાસ 931-981

બાજરી 338

ઘઉં 311-422

જુવાર 396-433

ગવાર 550-593

શણ 689

રજકા બાજરી 412

કુકરવાડા

રાયડો680-735

એરંડા 685-596

કપાસ 790-952

ઘઉં 336-425

જુવાર 370-438

ગવાર 570-780

ગોજારીયા

વરીયાળી

1000-1116

રાયડો 651-707

એરંડા 590-598

કપાસ 920-949

ઘઉં 370-391

ગવાર 570-580

રાજગરો 709

પાલનપુર

ઘઉં320-425

જુવાર 678-801

બાજરી 241-400

એરંડા 595-608

રાયડો 670-745

વરીયાળી

1590-3050

મકાઇ 300-317

ઇકબાલગઢ

ઘઉં287-385

બાજરી 350-352

એરંડા 585-595

રાયડો 670-730

રાજગરો 700-731

સરસવ 700

વરીયાળી

1660-2770

કપાસ 925-956

વડગામ

બાજરી320-327

એરંડા 600-604

રાયડો 635-646

રાજગરો 670-694

ગવાર 551-560

દિયોદર

બાજરી348-360

એરંડા 555-605

રાયડો 715-741

થરા

ઘઉં303-443

બાજરી 342-375

એરંડા 595-605

રાયડો 697-742

ગવાર 541-555

જીરૂ 1351-2479

વરીયાળી 780-830

ભાભર

એરંડા590-602

રાયડો 710-760

ગવાર 565-587

જીરૂ 2490-2500

તલ 900-1040

સમી

ચણા820-830

એરંડા 585-595

રાયડો 700-725

જીરૂ 2100-2700

ગવાર 560-590

હારીજ

રાયડો680-719

એરંડા 575-607

ઘઉં 295-361

ગવાર 540-578

ચણા 800-825

તુવેર 1218-1218

જીરૂ 1980-2556

કલા કપાસ 544-588

કપાસ 900-966

સિધ્ધપુર

રાયડો560-763

એરંડા 575-610

ગવાર 455-573

ઘઉં 301-462

બાજરી 300-346

જુવાર 501-821

કપાસ 801-947

રાધનપુર

ધઉં310-404

ચણા 800-811

ગવાર 500-585

એરંડા 575-590

જીરૂ 2500-3070

રાયડો 600-720

બીજડા 600-930
અન્ય સમાચારો પણ છે...