ઉત્તર ગુજરાતના ગંજબજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

એરંડા 735-745

ઘઉં 340-408

બાજરી 280-310

મકાઇ 290-305

અડદ 750-1052

ગવાર 541-605

તુવર 711-810

મગ 700-785

કપાસ 1075-1143

ડાં.જયા 240-290

સોયાબિન 550-575

ઇડર

મગફળી758-900

ઘઉં 353-416

મકાઇ 280-312

અડદ 803-960

એરંડા 733-743

કપાસ 1093-1125

તુવર 775-834

ગવાર 577-607

સોયાબિન 579-580

ભિલોડા

ઘઉં350-400

મકાઇ 260-315

તુવર 800-1010

અડદ 870-960

મગફળી 750-875

રાયડો 580-640

ગવાર 570-595

કપાસ 1100-1135

સોયાબિન 560-585

વડાલી

ઘઉં345-371

મકાઇ 280-295

એરંડા 720-732

તુવર 750-802

કપાસ 1011-1146

વાલ 800-870

ખેડબ્રહ્મા

ઘઉં(લો)370-380

ઘઉં(496) 375-385

મકાઇ(રેડ) 300-310

અડદ 950-1050

તુવર 830-1010

એરંડા 750-760

સોયાબિન 570-580

કપાસ 1090-1140

તલ 1050-1091

મગ 700-750

પાલનપુર

ઘઉં345-439

જુવાર 425-540

બાજરી 287-315

ગવાર 585-605

એરંડા 738-752

રાયડો 600-705

મગફળી 740-911

રાજગરો 785-860

ઇકબાલગઢ

ઘઉં380-422

બાજરી 265-275

એરંડા 745-750

રાયડો 630-660

ગવાર 575-590

વરીયાળી 1200-2400

કપાસ 1000-1160

પાટણ

જીરૂ2401-3355

વરીયાળી 925-1221

મેથી 500-542

રાયડો 550-695

એરંડા 735-759

તલ 1221-1331

ઘઉં 335-444

જુવાર 150-475

બાજરી 262-295

બંટી 416-426

અડદ 910-1051

ગવાર 500-603

કપાસ 1050-1170

સિધ્ધપુર

રાયડો565-680

એરંડા 733-758

અડદ 911-1005

ગવાર 570-604

ઘઉ 346-435

બાજરી 240-335

જુવાર 331-566

કપાસ 1000-1174

રાધનપુર

રાયડા640-671

એરંડા 736-750

ઘઉં 340-397

મગ 650-980

મઢ 500-600

ગવાર 580-611

અડદ 800-1000

જીરૂ 3000-3420

હારીજ

એરંડા736-750

રાયડો 640-671

છાસટો 340-397

બાજરી 270-300

ઘઉ 340-442

ગવાર 580-611

મગ 650-980

મઠ 500- 600

અડદ 800-1000

ચણા 860-897

જીરૂ 3000-3420

મેથી 550-578

કાલા 772

કપાસ 1127-1177

મહેસાણા

ઘઉં350-441

બાજરી 288

મગ 740

મઠ 700-806

અડદ 902-1031

એરંડા 730-751

રાયડો 544-677

તલ 1210

ગુવાર 584-604

મેથી 580

બંટી 430

આંબલિયાસણ

ઘઉં385-442

બાજરી 259-315

મઠ 562

એરંડા 735-739

રાયડો 640-644

તલ 1215-1221

ગુવાર 570-604

વિજાપુર

વરિયાળી900-1285

તલ 1115

રાયડો 605-650

એરંડા 735-754

મગફળી 790-802

કપાસ 1090-1260

રજકા બાજરી 290

બાજરી 260-285

ઘઉં 395-424

જુવાર 400-510

અડદ 525-900

ગવાર 565-610

શણ 750-770

કુકરવાડા

તલ1150-1216

રાયડો 620-659

એરંડા 735-747

કપાસ 1030-1146

બાજરી 260-313

ઘઉં 330-410

જુવાર 425-531

અડદ 900-950

ગવાર 570-617

શણ 751-756

વિસનગર

વરિયાળી

1050-1950

ઘઉં 350-450

જુવાર 350-481

બાજરી 260-355

તુવર 705-781

મગ 702

અડદ 650-1061

ગવાર 510-609

તલ 1150-1400

રાયડો 525-725

એરંડા 735-756

મેથી 572-599

રાજગરો 681-707

કપાસ 1000-1168

સવા 1150

ઉનાવા

કપાસ1011-1161

ઊંઝા

જીરૂં

3100-3986

વરિયાળી

950-3092

ઇસબગુલ

2191-2475

રાયડો 620-739

તલ 1000-1600

અસાલીયો 1150

ધાણા 1021-1156

અજમો 1881-2460

કડી

ઘઉં335-426

બાજરી 210-235

જુવાર 290-529

ડાંગર 310-362

મગ 670-774

મઠ 550-815

ગવાર 568-610

તુવર 725-860

બંટી 400-439

એરંડા 735-747

રાયડો 611-637

જીરૂં 2051-3425

કપાસ 900-1217

અડદ 870-1000
અન્ય સમાચારો પણ છે...