અમદાવાદ બુલિયન

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા40100-40600

ચાંદી રૂપંુ 39900-40400

સોનું(99.9)29600-29800

સોનું(99.5)29450-29650

નવા દાગીના 28610

હોલમાર્ક 29205

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

તેલિયાટીન 2040-2070

લેબલ ટીન 2120-2170

દિવેલ 1050-1070

કપાસીયા જુના 1120-1170

કપાસીયા નવા 1220-1270

વનસ્પતિ ઘી 990-1060

કોપરેલ 1530-1590

સોયાબીન 1170-1290

પામોલિન જુના 950-970

પામોલિન નવા 1020-1070

સનફ્લાવર 1200-1280

મોળુ સરસીયુ 1400-1430

તીખુ સરસીયુ 1500-1530

મકાઇ 1090-1140

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1952-1953

સિંગતેલ લૂઝ 1270-1275

રાજકોટ ચાંદી 41000

સોનું24 કેરેટ 30000

કપાસિયા વોશ 645-648

દિવેલ 1050

રાજ. મગફળી 1250-1260

ખાંડબજાર

એમ.એમ30 3720-3820

એમ એસ 30 3640-3720

ગુજરાત M303600-3640

એસ 30 3540-3590

કોલ્હાપુરM303550-3650

એસ 30 3450-3530

બેલાપુર M30 3540-3650

એસ 30 3490-3550

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,298.65

ચાંદી 17.50

કોમેક્સ સોનું 1,294.80

કોમેક્સ ચાંદી 17.52

પ્લેટિનમ 969.00 પેલેડિયમ 534.60

શાકભાજી

રીંગણ200-500

રવેૈયા 400-1000

કોબી 200-400

ફલાવર 300-600

ટમેટા 300-1000

દુધી 400-500

કાકડી 400-900

ગિલોડા 500-1000

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 200-250

બટાકા ડિસા 240-320

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 80-120

ડું.મહારાષ્ટ્ર 150-200

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 370

કોપર ભંગાર ભારે 364

કોપર આર્મિચર 358

કોપર વાયર બાર 398

એલ્યુ.ઇંગોટ 141

કોપર શીટ કટિંગ 352

ઝિંક 174

લીડ 135

ટિન 1310

એલ્યુ.વાસણ ભં. 119

નિકલ 710

દહેગામ

બાજરી318-337

ઘઉં 356-362

ડાંગર-ગુજરી 290-298

એરંડા 605-610

ગવાર 567-571

જુવાર 438-456

મગ 1000-1142

રખિયાલ

બાજરી315-335

ઘઉં 350-360

ડાંગર 280-295

અેરંડા 600-605

ગવાર 565-570

સાણંદ

ગુજરીડાં-17 364-380

ડાંગર ગુજરી 315-335

ઘઉં 496 322-398

એરંડા 596

તલ 1091-1500

જીરૂ 2751-2800

ગવાર 562-565

મગ 1081-1071

રાયડો 740-746

રજકો 3490

તુવેર 1260

જવ 300

અડદ 1701

માણસા

રાયડો800

એરંડા 585-606

બાજરી 304-340

ઘઉં 335-405

જુવાર 400-586

ગવાર 571-581

મગ 1251

કલોલ

ડાંગર290-375

એરંડા 602-613

બાજરી 314-338

ઘઉં 340-386

જુવાર 422-496

ગવાર 557-568

રાયડો 789

બાવળા

ડાંગરગુ.17 312-361

ગુજરી ડાંગર 306-351

ટુકડા ઘઉં 340-353

ઘઉં દેશી 354-391

જવ 322-372

બાજરી 317

એરંડા 592-596

તલ 1025-1101

રાઇ 741

અન્ય સમાચારો પણ છે...