ઉત્તર ગુજરાત ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

મહેસાણા

ઘઉં392-479

એરંડા740-759

રાયડો745-760

ગવાર695-720

આંબલિયાસણ

ઘઉં400-505

જુવાર750

બાજરી325-440

એરંડા743-750

ગવાર690-733

જવ456

કપાસ700-954

વિજાપુર

વરીયાળી901

એરંડા755-766

મગફળી900-1006

કપાસ850-1058

બાજરી322-439

જુવાર683

ગવાર391-725

કુકરવાડા

એરંડા750-766

કપાસ800-1058

બાજરી350-482

ઘઉં400-490

ગવાર721-730

ગોઝારીયા

એરંડા755-758

કપાસ800-1040

બાજરી340

ઘઉં432-450

જુવાર650-850

શણ960

વિજાપુર શાક માર્કેટ

ફુલાવર25-70

કોબીજ20-40

રીંગણ50

રવેયા160-200

મરચાં400

પાકાંટામેટાં80-160

દૂધી160

મ.વાલોળ150-200

ભટ્ટા45-100

ગાજર100-240

મેથી100

લીલાધાણા40-100

લીલીડુંગળી300

બોર/ટેટી150

વિસનગર

વરીયાળી875-1805

ઘઉં406-496

જુવાર780-1040

બાજરી300-497

ગવાર651-726

તલ1400-1770

રાયડો750-779

કપાસ800-1071

ઉનાવા

કપાસ751-1032

ઊંઝા

જીરૂ2150-3151

વરીયાળી975-3100

ઇ.ગુલ1751-2080

રાયડો700-770

તલ1500-2250

અસેળિયો655-900

મેથી650-815

ધાણા941-1700

સવા760-825

અજમો1370-2995

બહુચરાજી

ઘઉં400-438

બાજરી310-330

એરંડા760-768

રાયડો656-709

જીરૂ2128-2358

ગવાર695-718

અડદ890

ચણા718

બીટીકપાસ840-1000

સતલાસણા

ઘઉં410-464

બાજરી425-455

ગવાર701-711

વરીયાળી1250-1810

મકાઇ380-396

કપાસ851-1007

જોટાણા

એરંડા750-765

ગવાર670

લાલમરચાં550-655

કપાસ601-820

કડી

ઘઉં390-469

ડાંગર370-405

મગ1370-1380

ગવાર700-741

બંટી526

એરંડા765-775

રાયડો651-733

રસારીયો586-713

કપાસ900-1105

ભિલોડા

ઘઉં430-462

મકાઇ350-380

કપાસ940-990

અડદ900-1085

અેરંડા700-750

મગફળી800-870

ગવાર700-720

તુવેર1000-1018

ચણા720-800

બાજર340-360

તલોદ

ઘઉં400-460

મગફળી20-900-935

કપાસ(હરસોલ)

930-1000

અેરંડા750-769

ગવાર680-722

બાજરી404-499

રાઇ630-639

ડાંગર જયા280-319

પ્રાંતિજ

ઘઉં405-456

બાજરી471-476

અેરંડા722-852

ગવાર671-717

ડાંગરગુજરી295-358

સલાલ

ઘઉં375-445

બાજરી352-451

ડાંગરગુજરી 280-352

મોડાસા

ઝીણીમગફળી

850-990

જાડીમગફળી

850-927

એરંડા750-766

કપાસ900-970

ઘઉં400-475

અડદ600-741

ધનસુરા

એરંડા740-760

બાજરી350-425

મકાઇ350-435

ઘઉં370-480

તુવર940-1020

કપાસ800-985

ટીંટોઇ

મગફળી650-860

ઘઉં370-443

કપાસ750-960

દિયોદર

રાયડો715-740

બાજરી388-440

ઘઉં444-462

એરંડા770-776

જીરૂ2570-2700

કપાસ900-990

ગવાર655-731

રાજગરો931-1000

દિયોદર

રાયડો715-740

બાજરી388-440

ઘઉં444-462

એરંડા770-776

જીરૂ2570-2700

કપાસ900-990

ગવાર655-731 રાજગરો931-1000

ધાનેરા

ઘઉં464

બાજરી357-451

ગવાર670-742

બીજડા749

રાયડો711-760

એરંડા760-773

ઇ.ગુલ1790-1876

જીરૂ2250-2630

તલ1781-1815

રાજગરો700-969

થરાદ

રાયડો748-763

એરંડા758-768

બાજરી380-445

જીરૂ2400-2691

ગવાર706-725

મગ1200-12060

મઠ900-920

બીજડા700-840ઇ.ગુલ1700-1995

રાહ

રાયડો735-750

એરંડા755-765

બાજરી435-450

ર.બાજરી400-420

પાલનપુર

ઘઉં420-479

બાજરી324-486

એરંડા762-772

રાયડો724-755

રાજગરો845-1124

પાંથાવાડા

બાજરી360-471

રાજગરો740-1038

એરંડા755-770

રાયડો700-791

ઇકબાલગઢ

ઘઉં440-460

વરિયાળી801-2160

એરંડા760

રાયડો695-699

ગવાર500-685

રાજગરો 969

કપાસ820-1021

ડીસા

એરંડા760-772

રાયડો752-771

મગફળી985-1001

ઘઉં443

બાજરી 400-478

ગવાર700-720

રાજગરો950-1125

વાવ

એરંડા722-764

ગવાર701-707

પાટણ

જીરૂ2000-2446

મેથી 630-630

સવા675-752

રાયડો680-785

અેરંડા765-780

અજમો 1300-1300

ઘઉં415-487

જુવાર 800-800

બાજરી 340-458

બંટી 587-604

ર.બાજરી 380-420

ગવાર 675-753

કપાસ 800-1036

સિદ્ધપુર

રાયડો 694-743

અેરંડા 750-778

ગવાર 721-733

ઘઉં423-458

બાજરી 315-488

જુવાર 1026-1065

કપાસ 850-1085

સમી

એરંડા 750-765

જીરૂ 2300-2525

ગવાર 600-700

વારાહી

જીરૂ 2370-2430

અેરંડા 690-755

ગવાર620-728
અન્ય સમાચારો પણ છે...