ગુરુવાર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પાછલો27,265.32 તફાવત -207.91
નિફ્ટી8094.10
પાછલો8152.95 તફાવત -58.85
સોનું27,700
પાછલો27,600 તફાવત 100.00
ચાંદી41,650
પાછલો41,400 તફાવત 250.00
ડોલર60.95
પાછલો60.60 તફાવત 0.35
કેરળમાં બારના લાઇસન્સ રદ કરતા નોિટસ | 15
િકંમત ~ 3.00