રાજકોટ | 16 નવેમ્બર, 2014

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ | 16 નવેમ્બર, 2014

કારતકવદ-9, િવક્રમ સંવત 2071

દૈનિક ભાસ્કર જૂથ

14રાજ્ય 58 આવૃતિ

ગુજરાત મધ્યપ્રદેશ છત્તીસગઢ રાજસ્થાન

જમ્મુ-કાશ્મીર નવી િદલ્હી હરિયાણા ઉત્તરાખંડ િહમાચલ પ્રદેશ ચંદીગઢ પંજાબ ઝારખંડ મહારાષ્ટ્ર િબહાર

|| સુિવચાર ||જેવીરીતે સ્વચ્છ દર્પણમાં મુખ ચોખ્ખું દેખાય છે તેવી રીતે શુદ્ધ મનમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. -શંકરાચાર્ય

આજનું મેગેિઝન

વર્ષ 10 | અંક 267 | મહાનગર | કિંમત ~ 5.00

કુલ પાના -28 |20+ 8 (સંડે ભાસ્કર)