રાજકોટ શાકભાજી

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

લીંબું320-620

પોપૈયા140-220

બટાટા400-501

ડુંગળીસૂકી80-271

ટમેટાં150-250

સુરણ280-360

કોથમરી400-750

સક્કરિયા340-480

મૂળા180-260

રિંગણા320-480

કોબીજ280-360

ફ્લાવર340-480

ભીંડો320-490

ગુવાર540-680

ચોળાસિંગ320-420

વાલોળ520-640

ટિંડોળા280-360

દૂધી180-260

કારેલા360-440

સરગવો350-550

તૂરિયા540-720

પરવળ240-320

કાકડી320-480

ગાજર540-680

વટાણા800-1000

તુવેરસિંગ580-740

ગલકા320-480

બિટ210-450

મેથી150-340

વાલ560-680

ડુંગળીલીલી240-380

આદુ630-820

ચણાલીલા100-150

મરચાંલીલા440-520

હળદરલીલી320-480

લસણલીલું280-360

મકાઇલીલી150-220

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 782-819

ઘઉંલોકવન298-378

ઘઉંટુકડા300-388

જુવારસફેદ650-825

જુવારપીળી283-340

બાજરી203-269

મકાઇ260-290

તુવેર800-936

ચણાપીળા500-545

અડદ1050-1105

મગ1330-1501

વાલદેશી825-1125

વાલપાપડી1150-1450

ચોળી275-1250

મઠ1025-1100

કળથી700-850

મગફળીજાડી600-790

મગફળીજીણી650-830

તલી2000-2060

એરંડા795-822

અજમો600-1050

સુવા630-805

સોયાબિન625-651

કાળાતલ2000-2950

લસણ150-575

ધાણા1975-2360

વરિયાળી1350-1575

જીરું1875-2120

રાઇ825-925

મેથી1000-1250

રાયડો625-660

ગુવારનુંબી876-934

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન297-401

ઘઉંટુકડા395-471

બાજરો161

જુવાર331-731

કપાસ551-836

મકાઇ231-301

ચણા500-596

વાલ591-991

અડદ861-1261

મગ1081-1501

મઠ1000-1121

તુવેર1031

રાજગરો800

મગફળીજીણી650-865

મગફળીજાડી610-811

સિંગદાણા766-1016

સિંગફાડા581-791

એરંડા791-841

રાયડો851-951

મેથી1091-1191

જીરું1841-2121

ધાણા1801-2241

લસણસૂકું111-821

ડુંગળી31-331

અજમા1501

ચોળા600-1241

સોયાબિન631-651

ગુવારબી771-941

રજકાબી3100-3925

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન302-346

ઘઉંટુકડા300-361

બાજરો200-275

મગફળી650-903

એરંડી500

કપાસ740-820

ચણા422-512

જીરું1825-2205

જવ318-351

જુવાર746

મગ1320-1510

તલ1750-2050

રજકો2000-3175

મઠ981-1090

ગુવાર885-941

ઉપલેટા

મગફળી650-775

તલસફેદ1700-2039

જીરું1800-1930

ઘઉં290-335

કપાસ780-810

અડદ900-981

મગ1110-1275

સોયાબિન600-628

ગમગુવાર800-900