રાજકોટ શાકભાજી

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

લીંબું300-620

પોપૈયા100-210

બટાટા450-515

ડુંગળીસૂકી100-271

ટમેટાં100-260

સુરણ140-200

કોથમરી810-1420

મૂળા100-120

રિંગણા250-350

કોબીજ200-320

ફ્લાવર300-500

ભીંડો250-400

ગુવાર400-600

ચોળાસિંગ220-400

વાલોળ450-700

ટિંડોળા150-250

દૂધી160-240

કારેલા260-450

સરગવો450-600

તૂરિયા500-700

કાકડી310-460

ગાજર500-620

વટાણા800-1120

તુવેરસિંગ650-800

કંટોલા280-450

ગલકા250-310

બિટ240-300

મેથી160-290

વાલ500-600

ડુંગળીલીલી150-200

ચણાલીલા120-360

મરચાંલીલા300-480

હળદરલીલી600-820

લસણલીલું800-1120

મકાઇલીલી150-220

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 728-820

ઘઉંલોકવન311-375

ઘઉંટુકડા313-390

જુવારસફેદ450-570

જુેવારપીળી280-340

બાજરી210-280

મકાઇ250-280

તુવેર950-1000

ચણાપીળા480-575

અડદ1000-1130

મગ1350-1480

વાલદેશી750-1111

વાલપાપડી1100-1400

ચોળી1225-1305

મઠ1080-1130

કળથી650-950

મગફળીજાડી615-760

મગફળીજીણી630-780

તલી1980-2040

એરંડા780-830

અજમો1475-1650

સુવા575-625

સોયાિબન580-632

કાળાતલ1900-2900

લસણ140-615

વરિયાળી1200-1800

જીરું1850-2150

રાઇ850-935

મેથી1000-1300

રાયડો630-651

ગુવારનુંબી871-913

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન310-413

ઘઉંટુકડા302-401

જુવાર500-761

કપાસ500-808

મકાઇ241-316

ચણા501-581

વાલ701-1131

અડદ951-1231

મગ1191-1521

મઠ1051-1101

તુવેર681-1021

રાજગરો701

મગફળીજીણી650-831

મગફળીજાડી580-766

એરંડા796-816

મેથી771-1061

જીરું1731-2141

ધાણા1911-2141

લસણસૂકું121-781

ડુંગળી41-311

સુવાદાણા531

ચોળા541-1251

સોયાિબન596-631

ગુવારબી811-931

રજકાબી500-3725

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન308-412

ઘઉંટુકડા306-354

બાજરો276-313

મગફળી650-880

કપાસ750-815

જીરું1960-2163

મગ1295-1551

તલ1700-2050

રજકો2400-3500

મઠ1000-1107

ગુવાર800-927

કળથી611-815

ઉપલેટા

મગફળી650-715

તલસફેદ1800-1990

તલકાળા2000-2520

જીરું1700-1864

સિંગદાણા700-780

એરંડા750-811

ઘઉં280-339

કપાસ780-815

અડદ950-1088

ગમગુવાર800-894

સોયાબિન400-590

સાવરકુંડલા

સિંગમઠડી741-907

સિંગમોટી612-742

તલસફેદ1900-2048

તલકાળા2000-2850