કોસ્મોપ્લેકસ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કોસ્મોપ્લેકસ
પ્લાનેટ બ્લૂ હિરોપંતી ૧૧-૧૫, ૨-૦૦, ૪-૪૫, ૭-૩૦, ૧૦-૧૫
રેડ કુકુ કી હો ગઇ જન્ડ ૧૧-૧૫, ૩-૪૫, ૮-૧૫, ૧૦-૩૦
એકસપોઝ ૧-૩૦
એકસમેન ૬
ગ્રીન એકસમેન થ્રીડી ૧૨-૩૦, ૩-૦૦, ૫-૧૫, ૮-૦૦, ૧૦-૩૦
લાઉન્જ હિરોપંતી ૧૧-૩૦, ૧૨-૧૫, ૫-૦૦, ૭-૪૫, ૧૦-૩૦
પર્પલ સિટી લાઇટ ૧૨-૦૦, ૫-૩૦, ૮-૦૦
૨ સ્ટેટ્સ ૨-૩૦
ગેલેકસી એકસમેન-૨ ૧૦-૩૦, ૬-૦૦, ૧૦-૩૦
હિરોપંતી ૧૨-૪૫, ૩-૧૫
કાતીલો કા કાતીલ ૮-૦૦
ગિરનાર એકસપોઝ ૧૦--૦૦
કોચડયાન ૧૨-૪૫
હિરોપંતી ૩-૩૦, ૬-૩૦, ૯-૩૦
રાજશ્રી મા બાપના આશિર્વાદ ૧૨-૩૦, ૩-૩૦, ૬-૩૦
હિરોપંતી ૯-૪૫
આર વલ્ર્ડ બિગ સિનેમા (ધરમ)
સ્ક્રીન-૧ હિરોપંતી ૧૦-૧૫, ૧-૧૫, ૪-૧૫, ૭-૧૫, ૧૦-૧૫
સ્ક્રીન-૨ ગોડઝીલા ૧૨-૩
સિટી લાઇટ ૩-૩૦, ૬-૩૦, ૯-૩૦
સ્ક્રીન-૩ એકસમેન ૧૦-૦૦, ૧૨-૩૦, ૩-૦૦, ૫-૩૦, ૮-૦૦, ૧૦-૩૦
બિગ સિનેમા
સ્ક્રીન-૧ એકસમેન થ્રીડી ૯-૦૦, ૧૧-૪૫, ૨-૩૦, ૫-૧૫, ૮-૦૦, ૧૦-૫૦
સ્ક્રીન-૨ હિરોપંતી ૯-૪૫, ૩-૦૦
સિટી લાઇટ ૧૨-૩૦, ૫-૪૫, ૮-૧૫, ૧૦-૫૦
સ્ક્રીન-૩ હિરોપંતી ૧૦-૪૫, ૧-૪૫, ૪-૪૫, ૭-૪૫, ૧૦-૪૫
રાજકોટ સિનેમા