વિવિધ બજારભાવ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વિવિધ બજારભાવ
રાજકોટ શાકભાજી
કેરી કાચી ૧૫૦-૩૬૦
લીંબુ ૬૦૦-૧૫૦૦
સાકરટેટી ૧૦૦-૨૦૦
તરબુચ ૮૦-૧૫૦
પોપૈયા ૧૦૦-૧૬૦
બટાટા ૨૨૦-૩૧૦
ડુંગળી સુકી ૫૦-૧૫૫
ટમેટા ૨૪૦-૩૨૦
કોથમરી ૨૦૦-૪૦૦
સકરીયા ૧૬૦-૨૪૦
મુળા ૧૦૦-૧૬૦
રીંગણા ૧૮૦-૨૬૦
કોબીજ ૧૦૦-૧૬૦
ફલાવર ૧૫૦-૨૦૦
ભીંડો ૩૨૦-૪૮૦
ગુવાર ૪૪૦-૫૨૦
ચોળાસીંગ ૩૦૦-૫૫૦
ટીંડોળા ૨૪૦-૩૨૦
દુધી ૧૨૦-૧૮૦
કારેલા ૨૦૦-૩૫૦
સરગવો ૩૦૦-૪૫૦
તુરીયા ૩૫૦-૪૫૦
કાકડી ૨૫૦-૩૫૦
ગાજર ૧૨૦-૨૦૦
વટાણા ૫૫૦-૭૫૦
તુવેર સીંગ ૫૩૦-૭૦૦
ગલકા ૩૦૦-૪૫૦
બીટ ૬૦-૧૬૦
મેથી ૩૦૦-૪૦૦
ડુંગળી લીલી ૧૫૦-૨૦૦
આદુ ૧૫૦૦-૧૮૦૦
મરચા લીલા ૩૫૦-૫૫૦
મકાઇ લીલી ૬૦-૧૦૦
ગુંદા ૨૦૦-૩૫૦
ગોંડલ
ઘઉ લોકવન ૨૮૫-૪૨૧
ઘઉ ટુકડા ૨૯૩-૪૦૬
બાજરો ૧૭૧-૨૮૧
જુવાર ૩૬૧-૬૧૧
કપાસ ૭૫૧-૧૦૦૧
મકાઇ ૨૦૦-૩૬૬
ચણા ૪૬૬-૫૪૪
મગ ૧૦૫૦-૧૨૦૧
મઠ ૮૦૦
રાજગરો ૧૦૦૦
મગફળી જીણી ૬૦૦-૭૦૧
મગફળી જાડી ૫૭૫-૬૮૬
મગફળી નવી ૬૦૦-૭૫૧
સીંગદાણા ૬૯૧-૯૨૧
સીંગફાડા ૫૩૬-૮૫૬
એરંડા ૫૩૬-૮૫૬
એરંડા ૬૬૬-૭૩૬
તલ ૧૭૦૧-૨૦૫૧
રાઇ ૫૩૧-૮૫૧
મેથી ૬૦૦-૯૧૧
જીરૂ ૧૩૦૦-૧૯૯૧
ધાણા ૧૩૮૧-૧૮૮૧
મરચા પટો ૨૨૧-૧૬૫૧
લસણ સૂકુ ૧૧૧-૯૩૧
ડુંગળી ૨૬-૧૮૧
ડુંગળી સફેદ ૭૦-૨૨૬
સુવાદાણા ૬૨૧-૬૩૧
ચોળા ૫૭૧-૧૦૨૧
સોયાબીન ૭૬૧-૭૮૧
ગુવાર બી ૭૦૧-૯૨૧
વાંકાનેર
ઘઉ લોકવન ૨૮૨-૩૪૦
ઘઉ ટુકડા ૩૦૦-૩૪૧
બાજરો ૨૧૧-૩૨
એરંડી ૭૦૩
કપાસ ૭૩૦-૧૦૦૮
ચણા ૪૧૦-૫૫૦
જીરૂ ૧૭૫૦-૧૯૯૦
જવ ૨૫૮-૨૭૦
જુવાર ૫૦૦-૬૧૦
વરિયાળી ૧૨૭૬-૧૪૮૫
તલ ૧૭૮૦-૨૦૪૮
રજકો ૨૧૦૦-૩૮૬૦
ગુવાર બી ૭૫૧-૯૧૨
સાવરકુંડલા
સીંગ મઠડી ૫૫૦-૬૨૦
સીંગ મોટી ૬૦૦-૬૫૫
તલ સફેદ ૧૮૦૦-૨૧૦૦
જીરૂ ૧૭૭૫-૨૦૦
કપાસ ૭૫૦-૯૩૦
ઘઉ લોકવન ૩૧૦-૩૬૦
ઘઉ ટુકડા ૩૩૦-૩૭૮
બાજરો ૨૫૦-૩૦૫
એરંડા ૬૫૦-૭૧૦
મકાઇ ૨૫૦-૩૦૦
જુવાર ૪૦૦-૫૪૮
મગ ૧૦૫૦-૧૩૦૦
વાલ ૬૫૦-૭૫૦
ચણા ૫૦૫-૫૨૦
તુવેર ૭૫૦-૮૫૦
મઠ ૮૫૦-૧૧૦૦
અડદ ૮૦૦-૧૦૫૦
ગુવાર ૮૨૫-૯૧૦
મેથી ૬૫૦-૭૭૦
સીંગ ઉનાળુ ૬૫૦-૮૦૦
ઉપલેટા
મગફળી ૫૯૦-૬૩૦
તલ સફેદ ૧૮૦૦-૧૯૦૦
તલ કાળા ૨૧૦૦-૨૩૩૦
જીરૂ ૧૮૦૦-૧૯૦૦
એરંડા ૬૯૦-૭૩૬
વાલ ૬૦૦-૭૨૫
ઘઉ ૨૯૦-૩૧૦
કપાસ ૭૦૦-૮૬૨
મગ ૯૦૦-૧૧૦૫
અડદ ૫૦૦-૫૯૦
ધાણા