સોના ચાંદી

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સોના ચાંદી
ચાંદી બેરજા ૪૦૫૦૦
ચાંદી ઢાળ ૪૦૬૦૦
ચાંદી ચોરસા ૪૦૭૦૦
જૂના સિક્કા ૪૦૫૦૦
નવા સિક્કા ૨૦૫૦૦
સોનું ૨૪ કેરેટ ૨૮૧૦૦
સોનું ૨૨ કેરેટ ૨૭૨૦૦
દાગીના પરત ૨૫૨૦૦
સોનું બિસ્કિટ ૨,૮૧,૦૦૦
ખાધતેલ
સીંગતેલ ૧૫ લિટર ૧૧૧૦-૧૧૧૫
સીંગતેલ ૧ કિલો ૮૨
નવા ટીન ૧૫ લિટર ૧૧૩૦-૧૧૩૫
૧૫ કિલો લેબલ ટીન ૧૨૩૦-૧૨૩૫
નવા ટીન ૧૫ કિલો ૧૨૫૦-૧૨૫૫
કપાસિયા ટીન ૧૦૬૫-૧૦૮૫
કપાસિયા ૧૫ લિટર ૯૯૦-૯૯૫
વનસ્પતિ ૧૦૨૦-૧૦૭૦
પામોલિન ૯૨૫
સનફલાવર ૧૫ લિટર ૧૧૫૦
કોર્ન ઓઇલ ૧૦૫૦
સરસિયું ૧૦૭૦
કોપરેલ ૨૩૦૦-૨૪૦૦
દિવેલ ૧૩૫૦
સીંગતેલ લુઝ ૬૮૫-૬૯૦
સીંગતેલ તેલિયા ૧૦૭૫-૧૦૭૬
કપાસિયા વોશ ૫૯૨-૫૯૫
કંડલા પામ ૫૫૪-૫૫૫
કંડલા સોયારિફાઇન ૬૩૦-૬૩૨
ખાંડ
ખાંડ-સી ૩૨૬૦-૩૩૨૦
ખાંડ-ડી ૩૧૬૦-૩૨૨૦
આવક ૮૦૦ ગુણી
મગફળી
રાજકોટ મગફળી ૬૮૦-૮૩૦
જામનગર મગફળી ૬૫૦-૭૦૦
ચોખા-તુવેરદાળ
આઇઆર-૮ ૪૬૦-૪૮૦
એસએલઓ ૪૬૦-૪૮૦
પરિમલ ૫૨૦-૬૮૦
જીરાસર ૬૨૦-૭૨૦
બાસમતી ૧૭૦૦-૨૮૦૦
રેટિયો ૧૬૦૦
વાસદ ૧૩૨૦-૧૩૮૦
ચણા-બેસન
ચણા ૨૮૦૦-૨૮૫૦
ચણાદાળ ૩૩૫૦-૩૪૦૦
બેસન ૨૮૦૦-૨૮૫૦
કપાસિયા ખોળ
નવા ૫૦ કિ. ૮૩૦-૮૭૦
ગોળ બજાર
ગોળ ડબ્બા સુરત લાઇન ૫૭૦-૬૬૦
ગોળ કાટર્ુન ૭૦૦-૭૧૦
ગોળ કોલ્હાપુર રવા ૮૦૦-૧૦૦૦
સિંગદાણા
જાડા ૪૦-૫૦ બોલ્ડ ૫૩૦૦૦
જાડા ૫૦-૬૦ બોલ્ડ ૫૨૦૦૦
જાડા ૬૦-૭૦ બોલ્ડ ૫૧૦૦૦
એરંડા જૂન
ખુલી ૩૯૦૪
વધી ૩૯૩૧
ઘટી ૩૮૫૮
બંધ ૩૮૬૮
હાજર ૩૭૫૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૦૭૫-૧૦૭૬
સિંગતેલ લૂઝ ૬૮૫-૬૯૦
કપાસિયા વોશ ૫૯૨-૫૯૫
એરંડા જૂન ૩૮૬૮
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૯૦
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિ. ૪૦૪૫૦
સોનું ૨૪ ૧૦૦ ગ્રા ૨,૭૮,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૨૬,૯૦૦
રાજકોટ મગફળી ૬૮૦-૮૩૦
જામનગર મગ. ૬૫૦-૭૦૦
જામનગર લુઝ ૬૯૦
જામનગર તે. ૧૦૭૫-૧૧૦૦
મુંબઈ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર ૪૯૫
તાબું વાયર બાર ૫૨૩
તાબું ભંગાર ભારે ૪૮૮
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧૫૧
કોપર આર્મિચર ૪૭૯
જસત ૧૭૪
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪૭૪
સીસું ૧૪૭
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭૪
ટીન ૧૬૦૫
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪૫
નિકલ ૧૨૪૫
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩૫૭
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૮
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
બટાકા દેશી ૨૦૦-૩૦૦
બટાકા ડિસા ૨૦૦-૩