રાજકોટ શાકભાજી

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

લીંબુ100-200

પોપૈયા 120-240

બટાટા 80-100

ડુંગળી સૂકી 200-480

ટમેટાં 250-350

સુરણ 250-340

મૂળા 250-340

રીંગણા 60-120

કોબીજ 200-300

ફ્લાવર 620-800

ભીંડો 310-420

ચોળાસિંગ 250-410

ટિંડોળા 250-310

દૂધી 240-320

કારેલા 410-650

સરગવો 350-480

તૂરિયા 620-750

પરવળ 310-450

કાકડી 610-750

ગાજર 390-510

વટાણા 1020-1230

ગલકા 210-450

બીટ 410-560

મેથી 110-360

ડુંગળી લીલી 200-310

આદુ 600-800

મરચાં લીલા 320-500

મગફળી લીલી 320-700

મકાઇ લીલી 160-200

જેતપુર

મગફળીજીણી 685-870

મગફળી જાડી 613-936

ઘઉં લોકવન 281-315

ઘઉં ટુકડા 285-345

લસણ 250-951

કપાસ 750-924

એરંડા 701-746

ચણા 641-756

તલ 1236-1446

ધાણા 1701-2106

જીરું 2506-2891

ડુંગળી 221-516

સિંગદાણા 1236-1331

પોરબંદર

મગફળીજાડી 770-900

સિંગફાડા 1050-1150

મગ 1345

ચણા 825

ચોળી 1155

ધાણા 1185-1705

જામજોધપુર

ઘઉંલોકવન 280-290

મગ 800-1000

મકાઇ 150-250

મગફળી જાડી 730-890

મગફળી જીણી 710-840

દાણા 1150-1260

સિંગફાડા 960-1050

જીરું 2500-2865

એરંડા 700-750

તલ 1300-1550

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 284-332

કપાસ 600-750

ચણા 500-590

વાલ 1000-1200

ધાણા 1250-1500

લસણ 435-903

સિંગદાણા 1100-1240

તલ કાળા 1850-2300

તલ સફેદ 1133-1584

માણાવદર

પાકીગાંસડી 34500-34800

કપાસિયા ગાંસડી 455-457

મગફળી પિલાણ 20300-20600

ઘઉં 290-310

બાજરો 765-240

જુવાર 765-800

તલ 1300-1400

મગ 955-1000

અડદ 800-850

ચણા 775-800

કપાસિયા ખોળ 880-885

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 286-341

ઘઉં ટુકડા 291-336

સિંગદાણા 1000-1291

સિંગફાડા 750-991

જીરું 2001-2891

ધાણા 1560-2100

લસણ સૂકું 351-1371

ડુંગળી 151-516

સાવરકુંડલા

સિંગમોટી 815

તલ સફેદ 1410-1550

તલ કાળા 2000-2640

કપાસ 835-904

ઘઉં લોકવન 280-348

ઘઉં ટુકડા 310-360

બાજરો 240-271

જુવાર 250-300

ચણા 825-950

મગ 1150-1350

મેથી 1050-1335

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 280-327

તુવેર 1060-1485

મગફળી જાડી 755-903

સિંગફાડા 750-1000

સિંગદાણા 1310-1340

તલ 1000-1587

તલ કાળા 1800-2600

ધાણા 1900-2000

અડદ 1315

કોડીનાર

મગફળીજી-20 750-939

બાજરી હાઇબ્રિડ 200-268

ઘઉં ટુકડા 270-360