સ્થાનિક બજાર

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ચાંદી ઢાળ 33600

ચાંદી ચોરસા 33700

જૂના િસક્કા 33500

નવા િસક્કા 17000

સોનું 24 કેરેટ 25250

સોનું 22 કેરેટ 24450

દાગીના પરત 23750

સોનું િબસ્કિટ 2,52,500

ખાદ્યતેલ

સિંગતેલ15 િલટર 1625-1630

સિંગતેલ 1 િકલો 118

નવા ટીન 15 િલટર 1655-1660

15 િકલો લેબલ ટીન 1755-1760

નવા ટીન 15 િકલો 1785-1790

કપાસિયા ટીન 1020-1040

કપાસિયા 15 િલટર 945-955

વનસ્પતિ 750-795

પામોલિન 1160

સનફ્લાવર 15 લિટર 1060

કોર્ન ઓઇલ 1050

સરસિયું 1200

કોપરેલ 1800-1900

િદવેલ 1300

સિંગતેલ લુઝ 1055-1060

સિંગતેલ તેિલયા 1630-1631

કપાિસયા વોશ 475-572

કંડલા પામ 466-467

કંડલા સોયાિરફાઇન 555-556

ખાંડ

ખાંડ-ડી 2400-2480

ખાંડ- સી 2300-2380

અાવક 800 ગુણી

મગફળી

રાજકોટમગફળી જાડી 950-960

રાજકોટ મગફળી જીણી 1150-1160

જામનગર મગફળી 910-970

ચોખા-તુવેરદાળ

આઇઆર-82200-2300

એસએલઓ 2000-2200

પરિમલ 2600-3000

જીરાસર 3000-3400

બાસમતી 5800-8000

રેંટિયો 11,500

વાસદ 9800-10200

ચણા-બેસન

ચણા4450-4500

ચણાદાળ 5600-5800

બેસન 3950-4050

ગોળબજાર

ગોળડબ્બા સુરત લાઇન 425-500

ગોળ કાર્ટૂન 570-590

ગોળ કોલ્હાપુર રવા 700-980

એરંડાસપ્ટે.

ખુલી3935

વધી 4021

ઘટી 3927

બંધ 4020

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 100-150

બટાકા ડિસા 100-200

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 400-600

ડું.મહારાષ્ટ્ર 500-750

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 413

કોપર ભંગાર ભારે 405

કોપર આર્મિચર 396

કોપર વાયર બાર 433

એલ્યુ.ઇંગોટ 139

કોપર શીટ કટિંગ 391

ઝિંક 170

લીડ 128

ટિન 1160

એલ્યુ.વાસણ ભં. 121

નિકલ 890

અમદાવાદબુલિયન

ચાંદીચોરસા33500-34000

ચાંદી રૂપુ 33300-33800

સોનું(99.9)25050-25250

સોનું (99.5)24925-25100

નવા દાગીના 24240

હોલમાર્ક 24745

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

તેલીયાટીન 1830

લેબલ ટીન 1890-1910

દિવેલ 1260-1320

કપાસીયા જુના 1000-1070

કપાસીયા નવા 1120-1150

વનસ્પતિ ઘી 780-810

કોપરેલ 2000-2100

સોયાબીન 1030-1160

પામોલિન જુના 790-820

પામોલિન નવા 860-900

સનફ્લાવર 1150-1220

મોળુ સરસીયુ 1390-1410

તીખુ સરસીયુ 1490-1510

મકાઇ 1090-1140

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1615-1616

સિંગતેલ લૂઝ 1045-1050

રાજકોટ ચાંદી 33500

સોનું 24 કેરેટ 25050

કપાસિયા વોશ 582-585

દિવેલ 1300

રાજકોટ મગફળી 975-980

ખાંડબજાર

એમ.એમ30 2220-2350

એમ એસ 30 2100-2200

ગુજરાત M302150-2225

એસ 30 2055-2100

કોલ્હાપુર M30 2100-2200

એસ 30 2000-2125

બેલાપુર M30 2100-2200

એસ 30 2000-2125

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,094.48

ચાંદી 14.77

કોમેક્સ સોનુ 1,094.80

કોમેક્સ ચાંદી 14.74

પ્લેટિનમ 980.90 પેલેડિયમ 624.03

રખિયાલ

બાજરી230-245

ઘઉં 280-300

ડાંગર 260-290

એરંડા 750-760

ગવાર 700-740

મકાઇ 210-270

તુવેર 720-1050

જુવાર 390-460
અન્ય સમાચારો પણ છે...