સ્થાનિક બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ચાંદી ઢાળ 44900

ચાંદી ચોરસા 45000

જૂના િસક્કા 44500

નવા િસક્કા 22500

સોનું 24 કેરેટ 31250

સોનું 22 કેરેટ 30450

દાગીના પરત 29750

સોનું િબસ્કિટ 3,12,500

ખાદ્યતેલ

નવાટીન 15 િલટર 1970

કપાસિયા ટીન 1150-1170

કપાસિયા 15 િલટર 1075-1080

વનસ્પતિ 1000-1100

પામોલિન 1020-1030

સનફ્લાવર 15 લિટર 1220

કોર્ન ઓઇલ 1130

સરસિયું 1130-1290

કોપરેલ 1600-1650

િદવેલ 1260

સિંગતેલ તેલિયા 1150-1160

કપાિસયા વોશ 660-663

કંડલા પામ 615-614

કંડલા સોયાિરફાઇન 624-625

સીંગખોળ 26500-26700

ખાંડ

ખાંડ-ડી 3650-3730

ખાંડસી 3750-3840

આવક 800ગુણી

ચોખા-તુવેરદાળ

આઇઆર-82400-2500

એસએલઓ 2200-2300

પરિમલ 2600-3400

જીરાસર 3600-4000

બાસમતી 4700-7800

રેંટિયો 11500

વાસદ 9000-10000

ચણા-બેસન

ચણા8700-8800

ચણાદાળ 11100-11300

બેસન 7700-8800

કપાસિયાખોળ

નવા50 કિલો 1300-1400

ગોળબજાર

ગોળડબ્બા કોડિનાર લાઇન 640-780

ગોળ કાર્ટૂન 900-960

ગોળ કોલ્હાપુર રવા 960-1100

એરંડાડિસેમ્બર

ખુલી4015

વધી 3930

ઘટી 3935

બંધ 3946

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1990

સિંગતેલ લૂઝ 1150-1160

રાજકોટ ચાંદી 45050

સોનું24 કેરેટ 31330

કપાસિયા વોશ 660-663

દિવેલ 1260

મગફળીજાડી 900-1000

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 100-220

બટાકા ડિસા 150-270

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 40-100

ડું.મહારાષ્ટ્ર 70-140

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 365

કોપર ભંગાર ભારે 359

કોપર આર્મિચર 351

કોપર વાયર બાર 393

એલ્યુ.ઇંગોટ 136

કોપર શીટ કટિંગ 346

ઝિંક 192

લીડ 134

ટિન 1402

એલ્યુ.વાસણ ભં. 114

નિકલ 760

સૌરાષ્ટ્રનાબજારભાવ

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 1125-1238

ઘઉં લોકવન 341-404

ઘઉં ટુકડા 343-458

જુવાર સફેદ 367-400

જુવાર પીળી 275-328

બાજરી 260-340

મકાઈ 335-365

તુવેર 1100-1335

ચણા પીળા 1475-1752

અડદ 1050-1530

મગ 760-1058

વાલ દેશી 800-1500

વાલ પાપડી 1000-1300

ચોળી 975-1940

મઠ 995-1190

કળથી 590-725

સીંગદાણા 1000-1336

મગફળી જાડી 810-1062

મગફળી જીણી 775-1100

તલી 1245-1475

એરન્ડા 681-726

અજમો 1505-1590

સુવા 1575-1790

સોયાબીન 565-625

સીંગફાડા 819-946

કાળા તલ 1960-2354

લસણ 1350-1975

ધાણા 1150-1331

વરિયાળી 1155-1300

જીરુ 3000-3383

રાય 850-900

મેથી 500-710

ઈસબગુલ 1860-2197

રાયડો 700-750

રજકાનું બી 3905-4840

ગુવારનું બી 650-713

રાજકોટશાકભાજી

લીંબુ800-1200

પોપૈયા 100-150

બટાટા 170-280

ડુંગળી સુકી 25-100

ટમેટા 180-240

સુરણ 120-200

કોથમરી 210-320

મુળા 150-200

રીંગણા 180-230

કોબીજ 110-240

ફલાવર 280-340

ભીંડો 160-250

ગુવાર 300-500

ચોળાસીંગ 400-600

વાલોળ 480-610

ટીંડોળા 220-310

દુધી 100-150

કારેલા 140-230

સરગવો 450-530

તુરીયા 150-230

પરવર 340-510

કાકડી 180-310

ગાજર 360-500

ગલકા 140-220

મેથી 300-400

ડુંગળી લીલી 100-200

આદુ 510-720

મરચા લીલા 110-200

મગફળી લીલી 400-710

મકાઈ લીલી 150-200

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 336-428

ઘઉં ટુકડા 343-383

કપાસ 981-1221

મગફળી જીણી 701-931

મગફળી જાડી 800-961

સીંગદાણા 1000-1231

મગફળી નવી 700-1151

સીંગફાડા 726-986

એરંડા 670-720

તલ 1201-1471

તલ કાળા 151-241

જીરું 2551-3361

વરિયાળી 1001

ધાણા 1201-1411

ધાણી 1251-151

લસણ સૂકુ 921-1821

ડુંગળી 31-86

ડુંગળી સફેદ 60-118

જુવાર 361-401

મકાઈ 321-331

મગ 750-1301

ચણા 1000-1800

વાલ 600-1501

અડદ 1231-1521

ચોળા 601-1901

મઠ 651

તુવે 626-1311

સોયાબીન 601-611

રાઈ 821-861

મેથી 561-626

અજમા 1601

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 345-385

ઘું ટુકડા 354-405

બાજરો 251-453

મગફળી 782-983

કપાસ 951-1130

જીરું 3000-4301

જુવાર 334-400

તલ 1105-1300

મગ 700-896

રજકો 3300-4651

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી 800-921

તલ સફેદ 1445-1470

તલ કાળા 1600-2300

કપાસ 1020-1100

ઘઉં લોકવન 310-375

ઘઉં ટુકડા 325-380

બાજરો 330-385

તલ નવા 1725

મગ 1550-1650

ચણા 1550-1650

તુવેર 1050-1250

અડદ 1150-1600

ગુવાર ગમ 650-680

ધોરાજી

મગફળી500-846

ઘઉં 300-419

અડદ 1256-1476

જીરું 2501-3211

એરંડા 656-706

ચણા 1356-1606

તુવેર 1056-1150

તલ 1231-1401

વાલ 1001-1301

સોયાબીન 546-576

તલ કાળા 1721-2311

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 320-380

જુવાર 380

મગ 595-890

ચણા 1200-1672

તુવેર 1150-1456

મગફળી જાડી 725-1078

સીંગફાડા 800-950

સીંગદાણા 945-1034

એરંડા 645-725

તલ 1175-1489

તલ કાળા 1300-2402

મેથી 550-635

જીરું 2800-3285

ધાણા 1000-1421

ઈસબગુલ 1540

અડદ 1165-1576

સોયાબીન 580-614

ગુવાર ગમ 600-742

જસદણ

ઘઉંલોકવન 285-395

જુવાર 250-388

મકાઈ 255-333

ચણા 1600

વાલ 800-1100

અડદ 1250-1525

તુવેર 800-1150

મગફળી જી-20 715-755

એરંડા 550-635

તલ સફેદ 1100-1450

તલ કાળા 1902

જીરું 1900-3232

કપાસ બીટી 800-825

લસણ 1241

મગ 700-1425

કળથી 376

સીંગદાણા 1000-1135

ચોળા 1000-1880

જેતપુર

મગફળીજીણી 601-871

મગફળી જાડી 621-901

ઘઉં લોકવન 342-371

ઘઉ ટુકડા 351-387

લસણ 1270-1591

કપાસ 800-1051

મકાઈ 275-406

એરંડા 680-731

ચણા 1101-1491

અડદ 1400-1600

વાલ 581-1100

તલ 1250-1441

તુવેર 500-950

ધાણા 1011-1321

જીરું 2771-3306

મગ 500-980

સીંગદાણા 1000-1280

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 331-339

જુવાર 355-370

મગ 835-985

મગફળી જાડી 650-805

સીંગફાડા 820-970

ધાણા 1100-1285

એરંડા 690

ગુવાર ગમ 635-640

તલ 1295

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 331-373

કપાસ 800-1000

ચણા 1244-1652

અડદ 1300-1586

મગફળી જાડી 860-982

એરંડી 652-704

તલ સફેદ 900-1422

જીરું 2630-3160

ધાણા 1118-1292

તુવેર 1056-1242

લસણ 840-1450

સીંગદાણા 872-948

તલ કાળા 1690-2150

મગ 820-940

ચોળી 1100-1380

ગુવાર ગમ 562-634

માણાલદર

પાકીગાંસડી 46000-46500

કપાસિયા સંકર 570-590

ઘઉં 320-370

બાજરો 300-320

જુવાર 400-450

તલ 1350-1400

મગ 1000-1250

અડદ 1400-1500

ચણા 1600-1700

કપાસિયા ખોળ 1240-1250

તલ કાળા 2200-2500

કોડીનાર

મગફળીજ-20 નવી 1020-1125

બાજરી હાઈબ્રીડ 250-343

ઘઉં ટુકડા 280-379

એરંડી 650-716

જુવાર 250-407

અડદ 1200-1562

મગ 700-1054

ચણા 1200-1435

ધાણા 1000-1300

જામનગર

ઘઉં320-380

અળડ 1200-1606

તુવેર 1075-1320

ચોળી 1200-1915

વાલ 900-1060

ચણા 1522-1750

એરન્ડા 620-715

તલી 1100-1460

જીરું 2800-3280

અજમો 2800-3365

લસણ 830-1770

મેથી 550-675

ગુવાર ગમ 650-700

ડુંગળી સુકી 20-100

બોટાદ

ઘઉં336-384

કપાસ 896-1200

સફેદ તલ 1150-1571

કાળા તલ 1200-2325

જીરું 2690-3336

ચણા 1000-1600

સેથી 569-681

મગ 930-1299

અડદ 850-1420

એરંડા 699-730

ધ્રોલ

સીંગદાણા830-901

ઘઉં 351-402

બાજરા 180-302

તલ 1214-1456

ગુવાર 558-615

મગ 750-825

જીરું 2940-3245

એરંડા 613-690

અમરેલી

સીંગમોટી 500-668

તલ સફેદ 1050-1546

તલ કાળા 1374-2175

તલ કાશમીરી 1145-1250

બાજરો 226-321

જુવાર 200-405

ઘઉ ટુકડા 315-389

ઘઉ લોકવન 315-386

મગ-800 1337

અડદ 1376-1550

ચણા 1317-1675

ચોળી 1100-1500

કપાસ 875-1250

વાલ 1190-1261

એરંડા 550-719

જીરૂ 2800-3333
અન્ય સમાચારો પણ છે...