સૌરાષ્ટ્ર યાર્ડના ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

લીંબું 500-1000

તરબૂચ 200-300

પોપૈયા 110-160

બટાટા 50-120

ડુંગળી સૂકી 30-115

ટમેટાં 120-220

સુરણ 150-200

કોથમરી 80-120

મૂળા 300-400

રીંગણા 60-100

કોબીજ 50-90

ફ્લાવર 150-220

ભીંડો 350-610

ગુવાર 600-850

ચોળાસિંગ 360-500

વાલોળ 250-360

ટિંડોળા 120-210

દૂધી 100-200

કારેલા 350-500

સરગવો 260-320

તૂરિયા 450-650

પરવળ 250-460

કાકડી 230-270

ગાજર 160-240

વટાણા 240-400

તુવેર સિંગ 240-350

ગલકા 250-360

બીટ 150-200

મેથી 160-250

વાલ 340-500

ડુંગળી લીલી 100-150

આદુ 300-500

મરચાં લીલા 160-300

લસણ લીલું 400-600

મકાઇ લીલી 100-140

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 1050-1180

ઘઉં લોકવન 304-355

ઘઉં ટુકડા 303-458

જુવાર સફેદ 380-560

જુવાર પીળી 280-345

બાજરી 265-315

મકાઇ 260-345

તુવેર 700-821

ચણા પીળા 940-1004

અડદ 850-1168

મગ 800-975

વાલ દેશી 560-750

વાલ પાપડી 850-1010

ચોળી 950-1325

મઠ 460-650

કળથી 325-625

મગફળી જાડી 715-844

મગફળી જીણી 745-995

તલી 1250-1340

એરંડા 760-790

અજમો 1550-1810

સુવા 1550-1750

સોયાબિન 560-592

સિંગફાડા 850-1010

કાળા તલ 1424-1668

લસણ 550-950

ધાણા 1000-1400

મરચાં સૂકા 500-1500

વરિયાળી 850-1225

જીરું 2900-3160

રાઇ 800-920

મેથી 500-850

ઇસબગુલ 2087-2140

અશેરિયો 950-975

રાયડો 550-640

ગુવારનું બી 680-700

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 300-354

ઘઉં ટુકડા 310-434

કપાસ 900-1165

મગફળી જીણી 720-941

મગફળી જાડી 645-826

સીંગફાડા 805-1036

એરંડા 706-786

તલ 1100-1351

તલ કાળા 1026-1676

તલ લાલ 1391

જીરૂ 2051-3171

ધાણા 850-1351

ધાણી 900-1701

મરચા પટ્ટો 501-1701

મરચા ઘોલર 701-2251

લસણ સુકુ 451-771

ડુંગળી 16-111

ડુંગળી સફેદ 56-91

બાજરો 261

મકાઇ 261

મગ 776-826

ચણા 750-991

અડદ 826-1191

ચોળા 876-1476

મઠ 400-571

તુવેર 721-821

સોયાબીન 516-556

રાઇ 801-831

રાયડો 571

અજમા 526-691

સુવાદાણા 1551-1651

એફસીઆઇ તુવેર 1010

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 302-352

ઘઉં ટુકડા 311-375

મગફળી 765-881

કપાસ 800-1151

ચણા 760-925

જીરૂ 2612-3066

તલ 900-1234

ધાણા 730-961

ઉપલેટા

મગફળી700-789

તલ સફેદ 1100-1279

જીરૂ 2500-2700

એરંડા 750-792

ઘઉં 280-320

ચણા 850-950

કપાસ 900-1135

તુવેર 650-75

ધાણા 900-1041

ચોળી 400-551

સાવરકુંડલા

સીંગમઠડી 750-835

સીંગ મોટી 770-790

તલ સફેદ 1100-1125

તલ કાળા 1500-1700

જીરૂ 2950-3450

ઘઉં લોકવન 315-375

ઘઉં ટુકડા 350-426

કપાસ 1080-1180

એરંડા 680-790

મકાઇ 350

જુવાર 450-500

મઠ 350-815

મેથી 550-800

ચણા 930-960

તુવેર 750-1010

અડદ 600-850

ધાણા 1050-1800

ધોરાજી

ઘઉં275-338

અડદ 701-1001

જીરૂ 2306-3011

એરંડા 721-776

સુવાદાણા 456-701

ચણા 781-936

તુવેર 700-816

તલ 1001-1281

સોયાબીન 500-536

ધાણા 971-1056

જસદણ

ઘઉંટુકડા 300-400

બાજરો 300

ઘઉં લોકવન 250-340

મકાઇ 225-300

ચણા 890-1010

વાલ 400-700

અડદ 800-1000

તુવેર 670-773

મગફળી જી-20 700-889

એરંડા 700

તલ સફેદ 990-1400

તલ કાળા 900-1500

રાઇ 550

જીરૂ 1750-3075

ધાણા 950-1040

મરચા 550-1200

કપાસ બિટી 950-1180

લસણ 400

મગ 600-710

આંબલી 70

મઠ 300

કળથી 300

સીંગફાડા 800

ચોળા 300-500

કાલાવડ

મગફળીજાડી 615-805

મગફળી જીણી 752-937

ઘઉં ટુકડા 250-415

લસણ 300-400

રાયડો 500-621

જીરૂ 2700-3005

એરંડા 600-747

કપાસ 900-1142

ચણા 800-980

ધાણા 800-1100

સિંગદાણા 800-941

ગુવાર 550-628

અડદ 900-1091

મેથી 550-722

તુવેર 650-813

જેતપુર

મગફળીજીણી 625-785

મગફળી જાડી 310-791

ઘઉં લોકવન 290-345

ઘઉં ટુકડા 311-370

લસણ 361-781

કપાસ 800-1156

મકાઇ 230-350

એરંડા 690-730

ચણા 900-931

અડદ 835-1141

વાલ 450-750

તલ 1050-1301

તુવેર 770-857

ધાણા 950-1201

જીરું 2850-3240

ડુંગળી 10-81

મેથી 400-530

રાઇ 650-700

સિંગફાડા 750-825

મગ 550-700

સિંગદાણા 800-850

સોયાબિન 501-560

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 550-790

કપાસ 1000-1165

જીરું 2600-3050

એરંડા 775-805

તુવેર 751-821

તલ 1200-1390

ધાણા 800-1350

ઘઉં 290-320

ચણા 900-980

મઠ 500-660

અડદ 901-1151

સોયાબિન 500-540

ગમ ગુવાર 600-680

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 299-351

ઘઉં ટુકડા 310-366

અડદ 610-934

મગફળી જાડી 632-746

તલ સફેદ 900-1150

મેથી 422-512

જીરું 2300-2610

ધાણા 999-1083

તુવેર 660-794

લસણ 390-530

સિંગદાણા 870-1000

માણાવદર

પાકીગાંસડી 42500-43400

કપાસિયા સંકર 525-535

મગફળી પિલાણ 17000

ઘઉં 280-320

બાજરો 260-300

જુવાર 330-530

તલ 1250-1350

મગ 750-850

અડદ 750-1000

ચણા 930-970

કપાસિયા ખોળ 1085-1090

તલ કાળા 1600-1800

કપાસ સંકર 1050-1181

ધ્રોલ

કપાસ965-1144

મગફળી 704-720

ઘઉં 300-347

મોટા ચણા 804-946

તલી 1322

અડદ 700-770

જીરું 2550-3075

એરંડા 680-735

રાયડો 508-578

રાઇ 645-815

તુવેર 644-722

બોટાદ

ઘઉં311-421

કપાસ 952-1201

સફેદ તલ 1000-1321

કાળા તલ 1350-1661

જીરું 2875-3241

ચણા 947-1031

ધાણા 970-1400

અડદ 777-1051

તુવેર 700-800

એરંડા 700-778

રાઇ 832-835

વરિયાળી 1650-1650

જામનગર

બાજરી250-276

ઘઉં 280-365

અડદ 600-1000

ચણા 830-987

મગફળી જીણી 725-906

મગફળી જાડી 650-876

તલી 1255-1260

રાયડો 615-638

રાઇ 870-987

જીરું 2300-3175

અજમો 1200-2440

લસણ 515-810

કપાસ 745-1159

સૂકા મરચાં 775-1200

ધાણા 700-1540

અજમાનીભૂંસી90-915

અમરેલી

શીંગમોટી 759-789

તલ સફેદ 1000-1475

તલ કાળા 1040-1671

તલ કાશ્મીરા 1142-1634

બાજરો 271-346

જુવાર 299-540

ધઉં બંસી 475-486

ધઉં ટુંકડા 293-490

ધઉં લોકવન 300-385

મકાઇ 241-352

મગ 626-626

મઠ 765-850

અડદ 600-925

ચણાં 850-972

તુવેર 661-828

કપાસ 903-1192

એરંડા 735-785

ધાણા 775-1271

અજમા 1199-1455

મેથી 425-504

સોયાબીન 551-560

ગમ ગુવાર 465-740

જૂનાગઢ

ધઉંલોકવન 290-332

ઘઉં ટુકડા 300-352

જુવાર 380-511

ધાણા 1000-1229

અળદ 350-1175

કપાસ 900-1158

તુવેર 650-874

મગફળી જાડી 600-829

સીંગ ફાડા 800-936

એરંડા 770-790

તલ 910-1301

તલ કાળા 1100-1540

જીરૂ 2658-3116

ધાણા 1000-1229

મગ 700-725

વાલ 700-810

સોયાબીન 550-585

ગમ ગુવાર 555-601

મહુવા

શીંગમગડી 804-804

શીંગ જી-2 811-811

શીંગ જી-20 753-795

એરડી 647-795

જુવાર 259-449

બાજરી 261-264

બાજરો 500-640

ધઉં ટુકડા 316-430

ધઉં લોકવન 281-281

મકાઇ 281-281

અડદ 600-997

મગ 991-1101

ચણાં 930-1004

તલ સફેદ 1100-1225

તલ કાળા 1150-1500

જીરૂ 2690-2690

તુવેર 702-852

ડુંગળી લાલ 60-127

ડુંગળી સફેદ 70-174

કપાસ શંકર 959-1068

કપાસ મઠીયુ 1069-1069

નાળીયેર 500-1428
અન્ય સમાચારો પણ છે...