રાજકોટ શાકભાજી

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

કેરીકાચી 240-320

લીંબુ 600-1000

તરબુચ 240-320

પોપૈયા 100-250

બટાટા 240-325

ડુંગળી સુકી 50-160

ટમેટા 600-81

સુરણ 150-240

કોથમરી 700-1000

મુળા 250-310

રીંગણા 320-450

કોબીજ 260-400

ફલાવર 300-500

ભીંડો 600-800

ગુવાર 1000-1200

ચોળાસીંગ 800-1100

ટીંડોળા 140-260

દુધી 250-360

કારેલા 360-550

સરગવો 240-480

તુરીયા 600-800

પરવર 400-520

કાકડી 260-400

ગાજર 280-460

વટાણા 1800-2050

ગલકા 260-400

બીટ 200-310

મેથી 500-720

વાલ 1700-2500

ડુંગળી લીલી 250-550

આદુ 500-800

મરચા લીલા 1200-1400

મકાઇ લીલી 200-250

ગુંદા 280-410

અમરેલી

શીંગમઠડી 950-1140

સીંગ મોટી 766-1175

સીંગફડાા 1060-1311

તલ સફેદ 1050-1425

તલ કાળા 1100-2424

તલ કાશ્મીરા 1455-1559

બાજરો 359

જુવાર 226-486

ઘઉં બંસી 427

ઘઉં ટુકડા 318-414

ઘઉં લોકવન 323-374

મકાઇ 320-430

મગ 1000-1350

અડદ 2300-3062

ચણા 1162-1402

કપાસ 875-1193

એરંડા 460-611

જીરૂ 2125-3011

ધાણા 1006-1250

મેથી 550-715

ગમ ગુવાર 527-591

કોડીનાર

મગફળીજીણી જી-2 900-1244

મગફળી જાડી 1150-1320

મગફળી જી-20 950-1332

બાજરી હાઇબ્રીડ 250-342

ઘઉં ટુકડા 295-333

રાળ 700-854

એરંડી 500-605

જુવાર 250-432

અડદ 2000-2523

મગ 1000-1428

ચણા 1100-1414

તલ સફેદ 1000-1352

કાળા તલ 1500-2440

મેથી 1795

ધણા 1054-1170

જામનગર

જુવાર327-510

બાજરી 220-390

ઘઉં 240-393

મગ 900-1400

અડદ 2100-2200

ચણા 1350-1425

મગફળી જીણી 1000-1160

મગફળી જાડી 918-1100

એરન્ડા 592-607

તલી 550-1351

જીરૂ 2450-3160

અજમો 1305-2990

લસણ 650-1880

કપાસ 900-1145

ધાણા 975-1150

સીંગદાણા 1170-2252

ગુવાર ગમ 531-574

ધાણી 1000-1275

બોટાદ

ઘઉં345-412

જુવાર 430

સફેદ તલ 1100-1378

કાળા તલ 1280-2996

જીરૂ 1901-3291

ચણા 1377-1411

મેથી 896

મગ 1100-1261

અડદ 2001-2299

તુવેર 1500-1550

એરંડા 550-590

મહુવા

શીંગમગડી 1025-1230

શીંગ જી-2 1081-1165

શીંગ ટી.જે. 951-1014

શીંગ જી-20 1008-1182

એરંડા 534-620

જુવાર 392-519

બાજરી 267-377

બાજરો 401-507

ઘઉં ટુકડા 306-469

ઘઉં લોકવન 280-311

મકાઇ 291-328

અડદ 2156-2250

મગ 965-1536

મેથી 715-831

ચણા 1034-1455

તલ સફેદ 1100-1375

તલ કાળા 1686-2106

તુવેર 1415-1700

જીરૂ 2700

ડુંગળી લાલ 55-205

ડુંગળી સફેેદ 1100-1375

તલ કાળા 1086-2106

તુવેર 1415-1700

જીરૂ 2700

ડુંગળી લાલ 55-205

ડુંગળી સફેદ 101-148

કપાસ સંકર 800-1020

નાળીયેર 214-900

બગસરા

કપાસ660-1136

ઘઉં લોકવન 318-394

ચણા 1280-1399

જીરૂ 2826-985

તુવેર 1200-1500

મેથી 505-575

જુવાર 380-480

મકાઇ 225-280

મગ 926-1379

અડદ 1800-1950

ગમ ગુવાર 501-539

લસણ 1200-1300

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 330-381

ઘઉં ટુકડા 340-390

બાજરો 300-322

જુવાર 300-520

મગ 1050-1360

ચણા 1200-1378

વાલ 1000-1500

તુવેર 1440-1866

મગફળી જાડી 860-1105

સીંગફાડા 1015-1272

એરંડા 560-612

તલ 1000-1340

તલ કાળા 1500-2220

રાઇ 760

મેથી 600-774

જીરૂ 2600-3165

ધાણા 1050-1311

લસણ 1340

ચોળી 1000-1600

અડદ 2000-2470

જસદણ

ઘઉ઼ટુકડા 327-395

બાજરો 326

જુવાર 336-456

મકાઇ 305-356

ચણા 1222-1402

વાલ 900-1600

અડદ 1740-2000

તુવેર 1250-1610

મગફળી જી-20 950-1156

એરંડા 300-597

તલ સફેદ 940-1329

તલ કાળા 1100-1800

રાઇ 650-745

મેથી 5630-860

જીરૂ 1000-3148

ધાણા 1200

કપાસ બીટી 960-1195

લસણ 801

1150-1396

કળથી 600-1100

સીંગદાણા 1350-1575

સીંગફાડા 1300-1369

રજકાબી 2500-3000

ચોળા 835-1201

સોયાબીન 600-690

જેતપુર

મગફળીજીણી 716-1186

મગફળી જાડી 711-1171

ઘઉં લોકવન 330-365

ઘઉં ટુકડા 325-380

લસણ 691-1581

કપાસ 796-1165

મકાઇ 280-380

એરંડા 560-610

ચણા 1101-1486

અડદ 1450-2380

વાલ 900-1800

તલ 851-1360

તુવેર 1001-1766

ધાણા 1151-1331

જીરૂ 2100-3150

ગુવાર 500-650

ડુંગળી 21-101

મેથી 490-746

રાઇ 451-751

સીંગફાડા 1200-1306

બાજરી 270-321

જુવાર 351-426

મગ 1000-1301

ચોળી 600-1000

સીંગદાણા 1270-1700

સોયાબીન 481-706

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 304

જુવાર 350-490

મગ 1295-1330

ચણા 1155

ચોળી 1690

મગફળી જાડી 850-1100

સીંગફાડા 1075-1205

સીંગદાણા 1265-1300

મેથી 1005

જીરૂ 2795-2950

ધાણા 1150-1240

અડદ 2170

તલ 1165-1275

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 850-1096

મગફળી જીણી 1050-1150

કપાસ 820-1145

જીરૂ 1900-3120

એરંડા 575-605

તુવેર 1300-1700

તલ 1110-1335

ધાણા 1000-1295

ઘઉં 300-340

બાજરો 300-330

જુવાર 290-370

મગ 1100-1315

ચણા 1125-1325

તલ કાળા 1300-1500

અડદ 1970-2290

વાલ 1325-1425

મેથી 670-745

સોયાબીન 600-700

સીંગફાડા 1050-1415

ગુવાર 535-595

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 316-364

કપાસ 855-1209

ચણા 1110-1362

અડદ 1943-2471

મગફળી જાડી 850-1100

સીંગફાડા 1070-1243

એરંડી 570-613

તલ સફેદ 1170-1380

મેથી 633-717

ધાણા 1023-1243

તુવેર 1433-1621

લસણ 772-1204

સીંગદાણા 1250-1500

તલ કાળા 2023-2265

મગ 950-1200

સોયાબીન 650-718

માણાવદર

પાકીગાંસડી 39500-40500

કપાસિયા સંકર 900-1156

મગફળી પિલાણ 25700

ઘઉં 320-360

બાજરો 300-360

જુવાર 500-550

તલ 1250-1350

મગ 1250-1300

અડદ 2200-2300

ચણા 1350-1400

કપાસિગા ખોળ 1250

કપાસ સંકર 590-600

તલ કાળા 2200-2600

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 301-428

ઘઉં ટુકડા 316-360

કપાસ 971-1193

મગફળી જીણી 900-221

મગફળી જાડી 840-1241

સીંગદાણા જાડા 1251-1511

સીંગફાડા 811-1291

એરંડા 556-630

તલ 1201-1371

તલ કાળા 1301-2326

તલ લાલ 1041-1461

જીરૂ 2251-3211

ધાણા 1150-1441

ધાણી 1251-1331

લસણ સૂકુ 751-1631

ડુંગળી 36-126

ડુંગળી સફેદ 53-121

જુવાર 321-481

મકાઇ 321-351

મગ 800-1281

ચણા 1000-1400

વાલ 801-1351

વાલ પાપડી 751

અડદ 1701-2541

ચોળા 900-951

રાજગરો 651

સોયાબીન 681-811

મેથી 600-795

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 330-370

ઘઉં ટુકડા 345-381

બાજરો 290-355

મગફળી 1012-1192

એરંડી 500-589

જીરૂ 2800-3250

તલ 1000-1346

રજકો 2400-3800

મગ 1150-1174

સાવરકુંડલા

સીંગઉનાળુ 1000-1200

સીંગ મઠડી 900-1100

સીંગ મોટી 950-1198

તલ સફેદ 1150-1350

તલ કાળા 1300-2400

જીરૂ 2700-2900

કપાસ 950-1170

ઘઉં લોકવન 310-365

ઘઉં ટુકડા 325-375

બાજરો 325-380

એરંડા 610-620

મકાઇ 310-345

જુવાર 350-410

મેથી 625-710

ગુવાર 525-570

ચણા 1250-1415

તુવેર 1350-1680

અડદ 2150-2300

ઉપલેટા

મગફળી900-1055

તલ સફેદ 1000-1110

જીરૂ 2500-270

એરંડા 580-625

ઘઉં 280-354

કપાસ 900-1065

ધાણા 1000-1030

મેીથ 650-712

સીંગફાડા 1100-1207

ધોરાજી

મગફળી800-1011

ઘઉં 310-360

મગ 1086-1226

અડદ 1710-2301

એરંડા 571-616

મેથી 456-681

કપાસ 741-1126

ચણા 1151-1411

તુવેર 1400-2726

ધાણા 1056-1251

ગુવાર 546-586

ભુજ

ગોવાર2850-2950

મગ 5690-5900

એરંડા 1175-1182

ઇસબગુલ 4000-4300

તલી 2500-2600

ભેસાણ

કપાસ936-1160

ઘઉં લોકવન 286-382

જુવાર 80-380

મગ 900-1250

ચણા 1050-1400

અડદ 1580-2400

મગફળી જાડી 900-1100

સીંગફાડા 1080-1300

એરંડા 550-620

તલ સફેદ 980-1290

મેથી 500-700

જીરૂ 1450-3050

ધાણા 1000-1260

સોયાબીન 650-1050

ગુવાર બી 400-600

અમરેલી

સીંગમઠડી 950-1140

સીંગ મોટી 765-1176

તલ સફેદ 1050-1425

તલ કાળા 1100-2424

બાજરો 359

જુવાર 226-485

ઘઉ ટુકડા 318-414

ઘઉ લોકવન 323-374

ચણા 1162-1402

કપાસ 875-1193

એરંડ 450-611

જીરૂ 2125-3011

ધાણા 1006-1250

મેથી 550-715

મગ 1000-1350

ગમગુવાર 527-591

અડદ 2300-3062

તલ કાશમીરી 1455-1559

મકાઇ 320-430

સીંગફાડા 1080-1311

કેશોદ

તલસફેદ 1150-1300

તલ કાળા 1400-2300

બાજરો 300-330

જુવાર 400-450

ઘઉ ટુકડા 320-350

ઘઉ લોકવન 330-380

ચણા 1300-1400

એરંડા 630-635

જીરૂ 2600-3050

રાયડો 600-700

ધાણા 1260-1280

મેથી 650-750

મગ 1200-1300

ગમગુવાર 500-650

તુવેર 1600-1750

અડદ 2450-2500

તલ કાશ્મ્ીરી 1150-1300

ઇસબગુલ 1400-1600

ચોળી 1500-1600

અન્ય સમાચારો પણ છે...