રાજકોટ શાકભાજી

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી

કેરીકાચી 360-540

લીંબું 620-950

તરબૂચ 150-250

પોપૈયા 110-160

બટાટા 50-100

ડુંગળી સૂકી 40-135

ટમેટાં 240-310

સુરણ 150-230

કોથમરી 100-150

મૂળા 250-320

રીંગણા 60-100

કોબીજ 50-90

ફ્લાવર 140-220

ભીંડો 350-650

ગુવાર 600-850

ચોળાસિંગ 360-500

વાલોળ 240-360

ટિંડોળા 110-190

દૂધી 100-200

કારેલા 350-500

સરગવો 260-320

તૂરિયા 450-650

પરવળ 240-460

કાકડી 200-260

ગાજર 160-240

વટાણા 200-310

તુવેર સિંગ 260-370

ગલકા 240-350

બીટ 110-220

મેથી 100-170

વાલ 360-570

ડુંગળી લીલી 100-150

આદુ 360-640

ચણા લીલા 130-250

મરચાં લીલા 160-240

લસણ લીલું 410-660

મકાઇ લીલી 100-170

રાજકોટકઠોળ

કપાસબી. ટી. 1050-1170

ઘઉં લોકવન 303-355

ઘઉં ટુકડા 304-455

જુવાર સફેદ 425-540

જુવાર પીળી 267-340

બાજરી 240-300

મકાઇ 273-320

તુવેર 740-836

ચણા પીળા 860-984

અડદ 950-1150

મગ 750-921

વાલ દેશી 700-950

વાલ પાપડી 850-1200

ચોળી 575-1581

મઠ 505-625

કળથી 475-625

મગફળી જાડી 732-850

મગફળી જીણી 760-970

તલી 1130-1365

એરંડા 725-775

અજમો 1250-1790

સુવા 1450-1600

સોયાબિન 540-560

સિંગફાડા 720-915

કાળા તલ 1100-176

લસણ 590-950

ધાણા 830-1684

મરચાં સૂકા 550-1500

વરિયાળી 850-1090

જીરું 2900-3180

રાઇ 800-890

મેથી 450-800

ઇસબગુલ 1850-2040

અશેરીયો 700-950

રાયડો 580-650

ગુવારનું બી 675-715

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 300-356

ઘઉં ટુકડા 312-432

કપાસ 926-1161

મગફળી જીણી 730-936

મગફળી જાડી 645-866

સીંગફાડા 721-1011

એરંડા 701-776

તલ 1171-1351

તલ કાળા 1026-1651

તલ લાલ 1221

જીરૂ 2201-3201

ઇસબગુલ 2001

વરીયાળી 701

ધાણા 881-1351

ધાણી 901-2026

મરચા પટો 701-2401

મચરા ઘોલર 1001-2551

લસણ સુકું 451-791

ડુંગળી 21-116

ડુંગળી સફેદ 86-96

મરચા 501-1551

જુવાર 501-531

મકાઇ 250-321

મગ 551-776

ચણા 750-976

વાલ 531-911

વાલ પાપડી 611-801

અડદ 801-1131

ચોળા 300-1041

મઠ 500-600

તુવેર 701-831

રાઇ 531-561

કળથી 426

મેથી 521-811

એફસીઆઇ તુવેર 1010

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 290-351

ઘઉં ટુકડા 320-405

મગફળી 710-900

કપાસ 686-1155

ચણા 825-952

જીરૂ 2600-3063

જુવાર 392-561

ધાણા 701-1000

અડદ 941-965

ઉપલેટા

મગફળી651-755

તલ સફેદ 1258-1290

તલ કાળા 1700-1774

જીરૂ 3000-3120

એરંડા 700-797

ઘઉં 300-340

ચણા 900-937

કપાસ 950-1150

અડદ 700-1025

તુવેર 700-850

ધાણા 1000-1034

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી790-830

તલ સફેદ 1205-1400

તલ કાળા 1305-1710

જીરૂ 2850-3400

કપાસ 1080-1180

ઘઉં લોકવન 310-360

ઘઉં ટુકડા 350-410

બાજરો 310-345

મઠ 650-700

મકાઇ 300-348

રાઇ 550-750

વાલ 600-675

ચણા 925-955

તુવેર 750-835

અડદ 750-1040

ધાણા 850-1250

ગમ ગુવાર 626

ધોરાજી

મગફળી285-335

અડદ 741-1056

જીરૂ 2656-3106

એરંડા 700-756

કપાસ 846-1126

ચણા 781-901

તુવેર 666-756

તલ 1171-1311

વાલ 676-801

સોયાબીન 500-526

ધાણા 821-1031

જસદણ

ઘઉંટુકડા 300-370

બાજરો 300

મકાઇ 250-270

ચણા 900

વાલ 400-700

અડદ 800-1020

તુવેર 670-773

મગફળી જી-20 680-800

એરંડા 550-720

તલ સફેદ 1000-1325

તલ કાળા 900-1600

રાઇ 500-557

મેથી 300-400

જીરૂ 1800-3185

ધાણા 850-1060

મરચા 700-1200

કપાસ બિટી 850-1180

લસણ 400-600

મગ 650-825

મઠ 300-400

કળથી 300-380

સીંગફાડા 800

ચોળા 300-900

સોયાબીન 500

જેતપુર

મગફળીજીણી 615-800

મગફળી જાડી 610-810

ઘઉં લોકવન 280-330

ઘઉં ટુકડા 311-365

લસણ 436-751

કપાસ 850-1176

મકાઇ 275-351

એરંડા 650-760

ચણા 700-941

અડદ 715-1076

વાલ 551-666

તુવેર 680-801

ધાણા 925-1146

જીરૂ 2951-3300

મરચા 321-2526

ડુંગળી 16-111

મેથી 501-880

રાઇ 451-976

સીંગફાડા 750-850

મગ 621-951

ચોળી 701-1376

સીંગદાણા 800-901

ગમ ગુવાર 475-606

પોરંબદર

ઘઉંલોકવન 258

ઘઉં ટુકડા 326

જુવાર 421-435

મગ 748-820

ચણા 820

ચણા કાબુલી 1120-1705

મગફળી જાડી 670-770

સીંગફાડા 815-865

જીરૂ 2500-3125

ધાણા 925-1305

મરચા 660-1405

અડદ 1000-1030

તલ 1055-1215

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 298-350

કપાસ 900-1160

ચણા 825-974

અડદ 700-1042

મગફળી જાડી 670-786

મેથી 450-540

જીરૂ 2400-2930

ધાણા 960-1066

ડુંગળી 26-40

તુવેર 633-765

લસણ 333-585

મગ 600-790

માણાવદર

પાકીગાંસડી 43000-43400

કપાસિયા શંકર 520-531

મગફળી પિલાણ 17000

ઘઉં 280-340

બાજરો 260-300

જુવાર 480-530

તલ 1200-1300

મગ 880-950

અડદ 750-950

ચણા 930-970

કપાસિયા ખોળ 1080

તલ કાળા 1500-1700

કપાસ શંકર 1001-1188

જામનગર

ઘઉં300-380

મગ 700-805

તુવેર 700-800

ચોળી 1000-1400

ચણા 800-961

મગફળી જીણી 550-935

મગફળી જાડી 450-835

એરંડા 636-765

તલી 1211-1340

તલ કાળા 1500-1650

રાયડો 570-628

રાઇ 760-880

જીરૂ 2650-3160

અજમો 1200-2600

લસણ 500-805

કપાસ 745-1155

ધાણા 750-1500

ગુવાર ગમ 700-712

અજમાની ભુસી 110-1250

ધ્રોલ

કપાસ914-1180

મગફળી 566-760

ઘઉં 292-347

ચણા 800-953

તલ 1254-1356

અડદ 900-1051

જીરૂ 2690-3080

એરંડા 530-748

રાયડો 480-563

રાય 730-828

તુવેર 510-696

બોટાદ

ઘઉં328-419

કપાસ 960-1205

સફેદ તલ 1150-1356

તલ કાળા 1200-1756

જીરૂ 2900-3181

ચણા 898-946

મેથી 450

ધાણા 700-1080

અડદ 700-941

તુવેર 746-831

એરંડા 711-780

રાય 750

કાલાવડ

મગફળીજાડી 617-785

મગફળી જીણી 672-850

ઘઉં ટુકડા 250-411

લસણ 600-710

રાયડો 600-612

જીરૂ 2700-3100

એરંડા 600-763

કપાસ 800-1160

ચણા 850-1000

તલી 1000-1335

ધાણા 800-1150

મેથી 600-736

અડદ 900-1090

સોયાબીન 500-540

કાળા તલ 1400-1645

તુવેર 650-819

કોડીનાર

મગફળીજી-20 820-855

બાજરી હાઇબ્રીડ 240-322

ઘઉં ટુકડા 296-379

ઘઉં લોકવન 285-306

રાય 725-802

રાયડો 550-587

જુવાર 350-500

ચણા 850-937

તલ 1250-1325

મેથી 450-635

ધાણા 880-1101

અમરેલી

શીંગમોટી 741-783

તલ સફેદ 1000-1387

તલ કાળા 1104-1700

તલ કાશ્મીરા 1142-1634

બાજરો-271 346

જુવાર 415-540

ધઉં બંસી 475-486

ધઉં ટુંકડા 420-462

ધઉં લોકવન 300-367

મકાઇ 352

મગ 601-975

મઠ 765-850

અડદ 636-1125

ચણાં 804-980

તુવેર 600-875

કપાસ 980-1231

એરંડા 744-775

ધાણા 725-1452

અજમા 700-2601

મેથી 501-659

સોયાબીન 507-529

ગમ ગુવાર 680-710

જૂનાગઢ

ધઉંલોકવન 290-332

ઘઉં ટુકડા 313-370

જુવાર 380-511

ધાણા 960-1130

અળદ 500-1162

કપાસ 900-1159

તુવેર 725-849

મગફળી જાડી 640-829

સીંગ ફાડા 700-909

એરંડા 750-790

તલ 900-1332

તલ કાળા 1000-185

જીરૂ-2800 3548

ધાણા 950-1238

મગ 600-848

વાલ 500-734

સીંગ દાણા 700-909

સોયાબીન 500-550

ગમ ગુવાર 500-680

અન્ય સમાચારો પણ છે...