વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

તલ કાળા 1200-2164

ઘઉ 336-385

બાજરો 291-322

અડદ 1301-1520

મગ 760-920

મેથી 601-000

મકાઇ 400-000

એરંડા 642-000

તળાજા

તલસફેદ1300-1459

તલ કાળા 1105-1500

એરંડા 613-705

ઘઉ ટુકડા 315-360

બાજરી 300-365

જુવાર 350-360

અડદ 1102-1371

મગ 650-941

અજમા 1800-000

તુવેર 800-950

ધાણા 1005-000

મેથી 666-708

ધ્રોલ

ઘઉં351-379

બાજરો 250-330

ચણા 1100-1360

તલ 1185-1397

બોટાદ

ઘઉં336-415

બાજરો 236-285

જુવાર 371-426

સફેદ તલ 1246-1431

કાળા તલ 1246-2416

જીરૂ 2751-3396

મેથી 415-831

મગ 700-1301

અડદ 1071-1288

એરંડા 661-732

મહુવા

એરંડા673-717

જુવાર 400-430

બાજરી 306-371

ઘઉં ટુકડા 331-433

ઘઉ લોકવન 300-352

મકાઇ 300-301

અડદ 1200-1371

મગ 528-975

સોયાબીન 540-000

ગમ ગુવાર 686-686

તલસફેદ 1180-1459

તલ કાળા 1200-2186

તુવેર 1154-1154

ચોળી 1115-000

ડુંગળી લાલ 50-89

ડુંગળી સફેદ 100-145

કપાસ શંકર 752-752

નાળીયેર 190-1000

ભેસાણ

કપાસ840-1186

બાજરો 200-300

મકાઇ 210-340

મગ 600-1150

ચણા 1000-1520

અડદ 1000-1440

મગફળી જાડી 600-850

એરંડા 600-720

તલ સફેદ 940-1350

મેથી 550-800

જીરૂ 1450-3400

ધાણા 980-1340

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 1044-1212

ઘઉં લોકવન 340-400

ઘઉં ટુકડા 342-421

જુવાર સફેદ 370-410

જુવાર પીળી 270-320

બાજરી 270-360
અન્ય સમાચારો પણ છે...